วิสัยทัศน์ พ.ศ.2556-2559
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ขยายเครือข่ายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมสู่หลักสากล

อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ
ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ตราสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1.เป็นรูปฝ่ามือประสานกันบนธงชาติในวงกลม

2.มีชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบวงกลม

                                       

ความหมาย

ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     1.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นหลักประกันในการปกป้องประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     2.ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

     3.กำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  รวมถึงการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ กลไกการกำกับ ดูแล  ตรวจสอบ  บทลงโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

     4.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านการศึกษา การอบรม การจัดบริการ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต

     5.ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     6.ให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     7.ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติยศของสมาชิก

หน้า 1 จาก 2

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • โครงการอบรมหลักสูตรกลาง โครงการอบรมหลักสูตรกลาง หลักสูตรการฝึกอบรม
    รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรกลางสำหรับผู้ไม่ได้จบตรง (ด้านสังคมสงเคราะห์) และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ในลิ้งนี้ค่ะหมดเขตส่ง 15 พฤษภาคม 2562http://bit.ly/2VQNrsu
 • สภาวิชาชีพฯสัญจร ปี พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพฯสัญจร ปี พ.ศ. 2559 กิจกรรมส่งเสริม
  การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค             สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์…
 • มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ หมวดหมู่หลัก
  การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ด้านความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงาน ที่มีระบบ หลักเกณฑ์…
 • การสอบข้อเขียนประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2558 การสอบข้อเขียนประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2558 งานทะเบียนสมาชิก
  การสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่1/2558 กำหนดการรับสมัครสอบประเมินความรู้ฯ <<คลิกที่นี่>> ประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ …

Tag คำสำคัญของบทความ