รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง
สำหรับผู้ไม่ได้จบตรง (ด้านสังคมสงเคราะห์) และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ในลิ้งนี้ค่ะ
หมดเขตส่ง 15 พฤษภาคม 2562
http://bit.ly/2VQNrsu

ประกาศ เรองการชำระเงนคาบำรงราย

 

ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงรายปีสมาชิกสามัญ
 
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกสามัญ
 
ดาวน์โหลดข้อบังคับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 

ท่านใดทีต้องการยื่นขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (ประเภทบุคคล)


เอกสารที่ท่านต้องเตรียม ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะ


http://bit.ly/2QfEPcJ

คะแนนการนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

 


อัพเดตข้อมูลวันที่ 19 พ.ย. 2561

 


http://bit.ly/2KfENiu

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/256๒
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2562

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 120 51.7%
ไม่ผ่าน 112 48.3%
รวม 232 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 59.57
สูงสุด= 80.00
ต่ำสุด= 36.00
Median= 60.00
Mode= 63.00

 

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 1 นางสาวศิริพรรณ ก่ำทอง
2 2 นางภูษณิศา เคี่ยมสมุทร
3 5 นางสาวขวัญชนก ปัญญา
4 6 นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์
5 8 นางสาวพรรณ์ธิการณ์ สุทธิ
6 9 นางสาวผุสดี ศุกรเสพย์
7 11 นางสาวกัญญาณี สุขสำราญ
8 14 นางสาวธนพร ขันธวิทย์
9 15 นายอิทธิพล อัมพวา
10 19 นางสาวปาริฉัตร ศรีวิราช
11 20 นายเจษฎา อัศวสรณ์
12 28 นายพงษ์ไพบูลย์ พิมพ์ศรี
13 29 นางสาวธิดารัตน์ ดอนมอญ
14 30 นางสาวจิราพร สามารถ
15 32 นางสาวณัฐสินี ทิชากร
16 33 นางสาววัชโรบล คำมี
17 34 นางสาวอธิษฐญา อิสระศักดิ์
18 36 นางสาวเนตรชนก กันทะวงศ์
19 38 นางสาวสุชาดา สุขปาน
20 44 นางสาวศิฏาภรณ์ กาญจนสิงหนันท์
21 47 นางสาวมนทิรา ปานบัว
22 49 ว่าที่ รต.หญิงกนกวรรณ ด่านส่งเสบียง
23 50 นางสาวศุกร์ศิริ สุวรรณธนู
24 55 นายภูธเนศ ดีขัน
25 57 นางสาวพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ
26 58 นายวชิรา นาใจคง
27 59 นางสาวกุณนภา เพ็ชร์อินทร์
28 60 นางสาวมนัสชนก ศรีสงวน
29 63 นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
30 64 นางสาวพนิตพร เลิศไกร
31 67 นางสาวกมลวรรณ สุดเกตุ
32 71 นางสาวณิชาพร ทองทิพย์
33 78 นางสาวอรินญา แปงปลูก
34 80 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
35 81 นางสาวศศิกานต์ พุฒแก้ว
36 83 นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน
37 86 นางสาวธัญรัศม์ ขวัญพสุมนต์
38 88 นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
39 90 นายบุญจันทร์ ปราบภัย
40 93 นางสาวปิยพร พองคำ
41 95 นางสาวจิราพร ไกยวงษ์
42 97 นายภาคินัย โพธิ
43 99 นางสาวศิรยากร กำธร
44 103 นางสาวจารุวรรณ กังวาลวงศ์สกุล
45 104 นางอุบลพันธุ์ วัฒนา
46 107 นางสาวเมธ์วดี ทองฉิม
47 111 นางสาวศิราณี เพ็งพันธ์
48 112 นางสาวอาซีย๊ะห์ มะดีเยาะ
49 115 นางสาวปิยะนัดดา อังคารชัย
50 121 นางสาววรรณภา ไชยพูน
51 123 นางสาวบุณยาธร ปัญญาเขมากร
52 124 นางสาวรุ่งสิฐฐี นุราช
53 125 นางสาวใบเฟิร์น คำพุฒจันทร์
54 127 นางสาวบุศรินทร์ พูนวิสิฐกุล
55 128 นางสาวอภิชญา กฤษโสภา
56 131 นางสาวชนากาญจน์ สวัสดิ์ศรี
57 133 นางสาวณัฐสิมา บุญมา
58 136 นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมณี
59 137 นางสาวปริฉัตร์ ภารา
60 139 นางสาวสุจิตรา ฉันทวิลาศ
61 140 นางสาวภรันยา ใยมณี
62 141 นายลัทธวัฒน์ ภูมิบริรักษ์
63 142 นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ
64 143 นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์
65 144 ร.ต.ต.หญิงทิพย์วารี พาณิชย์กุล
66 147 นางสาวขวัญดาว วัชระอลงกรณ์
67 149 นายชัยวัฒน์ เจริญพจน์
68 151 นางสาวรัชพร ไวทยาชีวะ
69 153 นางสาวสาริศา ศรีมันตะ
70 155 นายปิยพัทธ์ ตรังจิระเสถียร
71 156 ว่าที่ร้อยตรีปิยพงศ์ ทรายใจมา
72 157 นางสาวสุชาวดี มาทำมา
73 158 นางสาวดวงกมล ชัยจันทร์ดี
74 159 นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ
75 161 นางสาวกุลลญา พิมพ์บาง
76 164 นางสาวชัญญานุช เกตุแก้ว
77 166 นางสาววรรณี เหมุทัย
78 168 นางสาวณัฐนันท์ บุญญัติ
79 174 นายอริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม
80 176 นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ
81 178 นางสาวเบญจรัตน์ เรืองคำพัฒน์
82 180 นางสาวพลอยพิมล ทรัพย์เจริญ
83 182 นางสาวนฤมล ปินตา
84 183 นางสาวศิริเพชร สนธิ์น้อย
85 184 นางสาวพาตอนะห์ สาหะ
86 186 นางนัสภรณ์พรรณ ขันธเวศน์
87 191 นางสาวบุษยามาศ ชาวบ้านกร่าง
88 192 นางสาวสโรชา ขัตติยะสุวงค์
89 195 นางสาวจิราภรณ์ สมจิตร
90 198 นางสาวราชาวดี ชาญปรีชา
91 199 นางสาวลลิตา แก้วนา
92 200 นางสาวอมิตา บุญชัย
93 201 นางสาวสุธารินี ศรีชาย
94 202 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน
95 203 นางสาวธนิษฐา บุญพูล
96 204 นางสาวรัชญา มะโนเรือง
97 208 นายชัยวัฒน์ อนันทิโย
98 209 นางสาวปภารัช พวงน้อย
99 210 นายอัมรู แมกาจิ
100 213 นางสาวณัฏฐนันท์ สุวรรณจินดา
101 218 นางสาวธิดารัตน์ ชูวงศ์
102 220 นางสาวอินทุอร หงส์รัตนากร
103 221 นางสาวน้ำเพชร์ อ่ำจิ๋ว
104 223 นางสาวกมลทิพย์ คำดี
105 224 นางสาวสตรีรัตน์ อยู่ดี
106 225 นางสาวปทิตตา สมุทรรัตน์
107 226 นางสาวธรรมพร นาครินทร์
108 227 นางสาวสวธา สงเพชร
109 230 นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข
110 231 นายธีรนิติ มรินนา
111 232 นางสาววันดี สะมะแอ
112 233 นางสาวสมสุรางค์ จี้แสง
113 234 นางสาวนฤมล ศิลพร
114 235 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิตา พรมวงศ์
115 237 นายอรุณ สุชาฎา
116 238 นางสาวอติพร สวัสดิ์สุข
117 241 นางสาวศศิธร สรฤทธิ์
118 242 นางสาวลลิตา นิยมรัตน์
119 243 นางสาวปิยากร วีระไพฑูรย์
120 245 นางสาวสาวิกา สุขประโคน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 114 74.0%
ไม่ผ่าน 40 26.0%
รวม 154 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 63.77
สูงสุด= 82.00
ต่ำสุด= 39.00
Median= 65.50
Mode= 71.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่ง ชื่อ-นามสกุล
1 1 นางสาวศิริพรรณ ก่ำทอง
2 2 นางภูษณิศา เคี่ยมสมุทร
3 11 นางสาวกัญญาณี สุขสำราญ
4 12 นางสาวจิติกาล มิ่งเชื้อ
5 22 นางสาวปิยะนุช เพี้ยนสวัสดิ์
6 26 นางสาวจันทร์จิราภรณ์ พลเดช
7 27 นางสาวอาซีซะห์ เจะอุมาร์
8 29 นางสาวธิดารัตน์ ดอนมอญ
9 30 นางสาวจิราพร สามารถ
10 32 นางสาวณัฐสินี ทิชากร
11 33 นางสาววัชโรบล คำมี
12 34 นางสาวอธิษฐญา อิสระศักดิ์
13 35 นางสาวธัญญารัตน์ เชี่ยวกสิกรณ์
14 36 นางสาวเนตรชนก กันทะวงศ์
15 40 นางสาวจรรยาภรณ์ แนมขุนทด
16 42 นางสาวกมลชนก โพธิ์พันธุ์
17 43 นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง
18 44 นางสาวศิฏาภรณ์ กาญจนสิงหนันท์
19 47 นางสาวมนทิรา ปานบัว
20 49 ว่าที่ รต.หญิงกนกวรรณ ด่านส่งเสบียง
21 50 นางสาวศุกร์ศิริ สุวรรณธนู
22 59 นางสาวกุณนภา เพ็ชร์อินทร์
23 66 นางสาวกานต์ธิดา แกประโคน
24 68 นางสาวจริยา สิทธา
25 71 นางสาวณิชาพร ทองทิพย์
26 77 นายพงศธร วนพฤกษ์
27 79 นางสาวกุลธิดา แสงคล้าย
28 80 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
29 86 นางสาวธัญรัศม์ ขวัญพสุมนต์
30 88 นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
31 93 นางสาวปิยพร พองคำ
32 95 นางสาวจิราพร ไกยวงษ์
33 97 นายภาคินัย โพธิ
34 98 นายอานัส คันนิ่งแฮม
35 99 นางสาวศิรยากร กำธร
36 101 นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย
37 102 นางสาวปรียาภรณ์ บุญเลิศ
38 105 นางสาวมธุรส ธีระวิทยเลิศ
39 106 นางสาวณฤภัทร หยิวรักงาม
40 107 นางสาวเมธ์วดี ทองฉิม
41 115 นางสาวปิยะนัดดา อังคารชัย
42 120 นางสาวจริยาพร เบ็ญขุนทศ
43 121 นางสาววรรณภา ไชยพูน
44 122 นางสาวนฤมล ชำนาญยนตร์
45 123 นางสาวบุณยาธร ปัญญาเขมากร
46 124 นางสาวรุ่งสิฐฐี นุราช
47 125 นางสาวใบเฟิร์น คำพุฒจันทร์
48 126 นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลิ่ว
49 128 นางสาวอภิชญา กฤษณโสภา
50 129 นายพิพิธภัณฑ์ หมายมี
51 130 นางสาวปุณิกาพัชญ์ วิชัย
52 131 นางสาวชนากาญจน์ สวัสดิ์ศรี
53 132 นางสาวอาริยา ก้อนเมฆ
54 133 นางสาวณัฐสิมา บุญมา
55 135 นางสาวพลลดา จันทร์ฉาย
56 136 นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมณี
57 137 นางสาวปริฉัตร์ ภารา
58 139 นางสาวสุจิตรา ฉันทวิลาศ
59 140 นางสาวภรันยา ใยมณี
60 141 นายลัทธวัฒน์ ภูมิบริรักษ์
61 142 นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ
62 143 นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์
63 149 นายชัยวัฒน์ เจริญพจน์
64 150 นางสาวกฤตพร สุรักษา
65 151 นางสาวรัชพร ไวทยาชีวะ
66 153 นางสาวสาริศา ศรีมันตะ
67 154 นายอรรถพล ศรีวัฒนวรชัย
68 155 นายปิยพัทธ์ ตรังจิระเสถียร
69 157 นางสาวสุชาวดี มาทำมา
70 158 นางสาวดวงกมล ชัยจันทร์ดี
71 159 นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ
72 161 นางสาวกุลลญา พิมพ์บาง
73 162 นางสาวอภิชญา มังคลา
74 163 นางสาวนิธิมา พิโสรมย์
75 166 นางสาววรรณี เหมุทัย
76 167 นางสาวอริสา เชื้อสายมาก
77 168 นางสาวณัฐนันท์ บุญญัติ
78 169 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาศิณี ซารีนาค
79 170 นางสาวกฤษฏิวรรณ สดสร้อย
80 171 นางสาวไคริกา พรหมสง่า
81 172 นางสาวนันทกา สุริยะมงคลชัย
82 174 นายอริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม
83 176 นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ
84 178 นางสาวเบญจรัตน์ เรืองคำพัฒน์
85 180 นางสาวพลอยพิมล ทรัพย์เจริญ
86 183 นางสาวศิริเพชร สนธิ์น้อย
87 184 นางสาวพาตอนะห์ สาหะ
88 192 นางสาวสโรชา ขัตติยะสุวงค์
89 193 นางสาวคณิศร กวาวสิบสาม
90 196 นางสาวเพชรแท้ ทองบัว
91 198 นางสาวราชาวดี ชาญปรีชา
92 199 นางสาวลลิตา แก้วนา
93 202 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน
94 203 นางสาวธนิษฐา บุญพูล
95 204 นางสาวรัชญา มะโนเรือง
96 207 นายณัฐกร คำเมืองปลูก
97 215 นางสาววรัญญู เลิศกมลกาญจน์
98 216 นางสาวปติญญา พลเยี่ยม
99 222 นางสาวรักชนก แสงผดุง
100 224 นางสาวสตรีรัตน์ อยู่ดี
101 225 นางสาวปทิตตา สมุทรรัตน์
102 226 นางสาวธรรมพร นาครินทร์
103 227 นางสาวสวธา สงเพชร
104 228 นางสาวนิตยา ละลี
105 230 นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข
106 231 นายธีรนิติ มรินนา
107 232 นางสาววันดี สะมะแอ
108 233 นางสาวสมสุรางค์ จี้แสง
109 234 นางสาวนฤมล ศิลพร
110 238 นางสาวอติพร สวัสดิ์สุข
111 239 นางสาวชยุดา ทรัพย์สงวน
112 240 นางสาวนุชนาฎ เทพกฤษณ์
113 242 นางสาวลลิตา นิยมรัตน์
114 245 นางสาวสาวิกา สุขประโคน

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ห้องสอบรอเพิ่มเติมในภายหลัง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชา หลักคิด ปรัชญา จรรยาบรรณ <<<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>>>

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ <<<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>>>

 **ท่านที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อมาที่เบอร์ 02-0509427 / 098-3801351 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 3/2559     <<คลิกที่นี่>> 

                                                                                                                      

<<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

หมายเหตุ     

   วิชาที่ 1 หลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.00-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-16.00 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

       

***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง

หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 

Screenshot 2019 01 07 17.14.53

 

Screenshot 2018 10 09 15.59.50

ขั้นตอนการดำเนินการสมัครสอบ

 

หมายเหตุ เอกสารสมัครสมาชิกสามัญ/ต่ออายุสมาชิกสามัญ กับเอกสารสมัครสอบ สามารถส่งมาพร้อมกันได้

และหากท่านส่งเอกสารสมัครสมาชิกฯ/ต่ออายุสมาชิกฯมาแล้วไม่ต้องรอเลขที่สมาชิกสามัญ ให้ส่งเอกสารสมัครสอบมาได้เลย

         

    รายละเอียดการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ

 

การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตใหม่มาสอบภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว

          การสอบข้อเขียน มี 2 วิชาคือ วิชาหลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ รวมจริยธรรม และวิชาการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อสอบจะประกอบด้วยวิชาละ 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก

         กรณีผู้สอบข้อเขียนผ่านสามารถเก็บคะแนนได้ตามรายวิชาที่ผ่าน และสอบใหม่หากวิชาใดยังไม่ผ่าน (ภายใน 3 ปี หลังผ่านวิชาแรก) เกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องผ่านร้อยละ 60

         สำหรับผู้เลือกที่จะสอบข้อเขียนเพื่อต่อใบอนุญาต ต้องสอบผ่าน 2 วิชา แล้วนำผลการสอบผ่านข้อเขียนมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์แบบสุนทรียสนทนาอีก

         การดำเนินการต่อหลังการสอบข้อเขียนฯผ่านทั้ง 2 วิชาแล้ว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <<<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>

 

การดำเนินการสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ

 

         ผู้ที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียน ต้องเป็นสมาชิกสามัญก่อน หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ ให้สมัครสมาชิกสามัญโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.1 เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว <<<<ดาวน์โหลดคำขอสมัครสมาชิกสามัญ>>>>*ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้จบปริญญาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ผ่านการอบรมฯ จากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เท่านั้น

          สำหรับผู้ที่บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หมดอายุ ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.2 แบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ เพื่อดำเนินการต่ออายุสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว <<<ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ>>>  

          และหลังจากเป็นสมาชิกสามัญ หรือต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อสมัครสอบข้อเขียน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว <<<ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดำเนินการสมัครสอบข้อเขียน>>>

          สามารถอ่านกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตครั้งที่ 1/2562 ฉบับเต็ม ได้ที่นี่ <<<<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>>>>>

 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบข้อเขียนฯ


และเฉลยข้อสอบเก่า


ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ


http://bit.ly/2zmYKQh

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 กันยายน 2561

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชา หลักคิด ปรัชญา จรรยาบรรณ ทางสังคมสงเคราะห์ (เวลา 9.00-12.00 น.) http://bit.ly/2D97iyq 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (เวลา 13.00-16.00 น.) http://bit.ly/2QF718X

 

ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 3/2559     http://bit.ly/2DeuDyq               

                                                                                                        

ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ ดาวน์โหลด http://bit.ly/2peE8UF

 

หมายเหตุ     

  วิชาที่ 1 หลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.00-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-16.00 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

       

***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง

หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

กำหนดการสอบขอเขยนครงท 2 61

 

หมายเหตุ เอกสารสมัครสมาชิกสามัญ/ต่ออายุสมาชิกสามัญ กับเอกสารสมัครสอบ สามารถส่งมาพร้อมกันได้

และหากท่านส่งเอกสารสมัครสมาชิกฯ/ต่ออายุสมาชิกฯมาแล้วไม่ต้องรอเลขที่สมาชิกสามัญ ให้ส่งเอกสารสมัครสอบมาได้เลย

         

    รายละเอียดการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ

การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตใหม่มาสอบภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว

          การสอบข้อเขียน มี 2 วิชาคือ วิชาหลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ รวมจริยธรรม และวิชาการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อสอบจะประกอบด้วยวิชาละ 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก

         กรณีผู้สอบข้อเขียนผ่านสามารถเก็บคะแนนได้ตามรายวิชาที่ผ่าน และสอบใหม่หากวิชาใดยังไม่ผ่าน (ภายใน 3 ปี หลังผ่านวิชาแรก) เกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องผ่านร้อยละ 60

         สำหรับผู้เลือกที่จะสอบข้อเขียนเพื่อต่อใบอนุญาต ต้องสอบผ่าน 2 วิชา แล้วนำผลการสอบผ่านข้อเขียนมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์แบบสุนทรียสนทนาอีก

         การดำเนินการต่อหลังการสอบข้อเขียนฯผ่านทั้ง 2 วิชาแล้ว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <<<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>

 

การดำเนินการสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ

         ผู้ที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียน ต้องเป็นสมาชิกสามัญก่อน หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ ให้สมัครสมาชิกสามัญโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.1 เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว <<<<ดาวน์โหลดคำขอสมัครสมาชิกสามัญ>>>>*ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้จบปริญญาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ผ่านการอบรมฯ จากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เท่านั้น

          สำหรับผู้ที่บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หมดอายุ ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.2 แบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ เพื่อดำเนินการต่ออายุสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว <<<ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ>>>  

          และหลังจากเป็นสมาชิกสามัญ หรือต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อสมัครสอบข้อเขียน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว <<<ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดำเนินการสมัครสอบข้อเขียน>>>

          สามารถอ่านกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตครั้งที่ 2/2561 ฉบับเต็ม ได้ที่นี่ <<<<คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ>>>>

 

หน้า 1 จาก 14