จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2559

   การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตใหม่มาสอบภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว

          การสอบข้อเขียน มี2 วิชาคือ วิชาหลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ รวมจริยธรรม และวิชาการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อสอบจะประกอบด้วยวิชาละ 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก

          กรณีผู้สอบข้อเขียนผ่านสามารถเก็บคะแนนได้ตามรายวิชาที่ผ่าน และสอบใหม่หากวิชาใดยังไม่ผ่าน (ภายใน 3 ปี หลังผ่านวิชาแรก) เกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องผ่านร้อยละ60

           การดำเนินการต่อหลังการสอบข้อเขียนฯผ่านทั้ง 2 วิชาแล้ว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<<คลิกที่นี่>>

 

การดำเนินการสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ

     ผู้ที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียน ต้องเป็นสมาชิกสามัญก่อน หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ ให้สมัครสมาชิกสามัญโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.1 เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          สำหรับผู้ที่บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หมดอายุ ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.2 แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          และหลังจากดำเนินการสมัครสมาชิกสามัญเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อสมัครสอบข้อเขียน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

         โดยเอกสาร สวชส.1 สวชส.2 และสวชส.5 สามารถดาวน์โหลดได้ใน link นี้ <<คลิก>>

          สามารถอ่านกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตครั้งที่ 1/2559 ฉบับเต็ม ได้ที่<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>

          สามารถอ่านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ภาคแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์โดยวิธีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ที่นี่<<คลิกที่นี่>> 

         ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 1/2559<<คลิกที่นี่>> 

           สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขอเชิญผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1/2557 และ 1/2558 มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง สค.210 เวลา 9.00 - 16.00 น. และขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติฯ เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานหรือบทเรียนการปฏิบัติงาน (case review) ส่งมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ส่งมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559

  1. ส่งแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ (สวชส. 8)
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานหรือบทเรียนการปฏิบัติงาน (case review) ไม่เกิน 15 หน้า
  3. หลักฐานการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน (พิมพ์หลักฐานจากเว็บไซต์ที่แสดงรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ)

           

           ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติได้ที่ link นี้ <<<คลิก>>>

           หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่ <<<คลิกที่นี่>>>

            

เรียน  สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

        เนื่องด้วยมติในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบให้ลดเอกสารหลักฐานในการต่ออายุสมาชิกสามัญออก 2 ประการ ได้แก่

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. หนังสือรับแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณี บัตรสูญหาย ของ (สถานีตำรวจ)

ดังนั้นสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงได้ปรับแก้แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) เป็นรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกสามัญสามารถดดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) ฉบับปรับปรุงใหม่ได้ใน link นี้   >>>คลิกที่นี่<<<