อบรมเขียน case review

         สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมการเขียนรายงานการปฏิบัตรงานสังคมสงเคราะห์ ( Case Review)ตามภูมิภาคเพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภาและเพิ่มศักยภาพในการเขียนรายงานฯการรับรองมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม ศกนี้ ณ รร.คุ้มภูคำ มีนักสังคมสงเคราะห์สนใจเข้าร่วม126 คน ในจำนวนนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิอื่นที่มีประสบการณ์ 10ปีขึ้นไป 16 คน ประสบการณ์ 5-10 ปี จำนวน 22 คน
1. เริ่มต้นด้วยท่านหัวหน้ามยุรี ยกตรีกล่าวต้อนรับและพร้อมเป็นแกนนำพี่น้องนักสังคมภาคเหนือก้าวเข้าสู่มาตรฐานการทำงานแล้วคว้าใบประกอบวิชาชีพมาเป็นหลักประกันการทำงานที่มีคุณภาพ

2. การอภิปรายเรื่องความสำคัญและบทบาทของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

    2.1ศ.ยุพา วงศ์ไชย ได้กล่าวว่าการที่ประเทศไทยมีสภาวิชาชีพตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์นั้นเป็นการก้าวสู่มาตรฐานสากลที่มีองค์ประกอบของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครบกล่าวคือ1.มีสถาบันการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ที่สะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติให้แก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2.มีสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรศูนย์รวมของผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและพิทักษ์คุ้มครองนักสังคมสงเคราะห์ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการให้บริการที่เเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. มีหน่วยให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป 4. ล่าสุดการมีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์องค์กรที่พิทักษ์คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการผ่านการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามจรรยบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

3. ท่านนายกสภาได้กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของสภาวิชาชีพดังนี้

3.1เป็นภารกิจของนักสังคมสงเคราะห์ทุกคนเพราะสภาเป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีสมาชิกสามัญ ณปัจจุบัน 951 คน มีผู้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาต 688 คน และนักสังคมสงเคราะห์ทุกท่านต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรนี้

3.2 ภารกิจหลักสำคัญของสภาวิชาชีพคือการควบคุมมาตรฐานและกำกับจรรยาบรรณซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา 6 ของพรบ.วิชาชีพ

3.3 สภายังคงใช้พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมซึ่งสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัตงานสวัสดิการสังคมขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เรียกกันย่อๆว่า มสค.โดยมีการเขียนcase review เพื่อนำเสนอและสอบสัมภาษณ์นั้นยังคงเป็นเส้นทางสำหรับนักสังคมสงเคราะห์จะขอขึ้นทะเบียนรับอนุญาตตามพรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์แต่ขณะนี้สภากำลังพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆเช่นการสอบตรงสำหรับบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ที่คาดว่าจะเริ่มสอบได้ในเดือนสิงหาคม 

3.4 สภาได้พิจารณาใบอนุญาตเฉพาะกิจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ป.วิหรือกฎหมายอื่นๆที่ไม่ได้จบการศึกษาสังคมสงเคราะห์ รายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆกำลังขับเคลื่อนคะ

3.5 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒอื่นตามประสบการณ์นั้นตอนนี้มีหลักสูตร200ชั่วโมงสำหรับผู้มีประสบการณ์ 5-10ปี คาดว่าจะอบรมครั้งแรกได้ในเดือน กรกฎาคม ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณ12000 บาท อบรมประมาณ15-20วันและมีการฝึกปฏิบัติและสัมมนาด้วย

3.6 การเคลื่อนเรื่องความก้าวหน้าและค่าตอบแทนวิชาชีพโดยร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ มีการนำเสนอและปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแล้ว ส่วนภาคเอกชนและท้องถิ่นเช่น กทม.จะมีการขับเคลื่อนที่รวดเร็ว NGO 2แห่งให้ค่าตอบแทนวิชาชีพสำหรับนักสังคมแล้วคะ ส่วนกทม.ให้เปิดรับเฉพาะผู้จบสังคมสงเคราะห์แล้วกำลังเดินเรื่องค่าตอบแทน

4. การอบรมในหัวข้อการเขียนcase review ผู้เข้าอบรมมีความสนใจ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อสงสัยตลอดเวลา 

5. ครั้งต่อไปพบกันที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28-29 เมษายน 2557

อ่านแล้ว 4101 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์, 25 พฤษภาคม 2557 13:19
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
สันติ แซ่ลี้

นายสันติ แซ่ลี้
นักสังคมสงเคราะห์ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุข

2 ความเห็น

  • nunnapus kunthajun nunnapus kunthajun 20 เม.ย. 2557

    ยินดีกับการมีช่องท่างสืีอสารนี้ จะได้รับข่าวสารได้รวดเร็วและเป็นป้จจุปันมากขึ้น เพราะบางครั้งเราไม่สามารถเดินทางไปอบรมได้ทุกครั้งด้วยความจำกัดหลายๆด้าน ต้องขอขอบคุณทีมงานจริงๆค่ะ

    ตอบความเห็นนี้
  • nunnapus kunthajun nunnapus kunthajun 20 เม.ย. 2557

    ยินดีกับการมีช่องท่างสืีอสารนี้ จะได้รับข่าวสารได้รวดเร็วและเป็นป้จจุปันมากขึ้น เพราะบางครั้งเราไม่สามารถเดินทางไปอบรมได้ทุกครั้งด้วยความจำกัดหลายๆด้าน ต้องขอขอบคุณทีมงานจริงๆค่ะ

    ตอบความเห็นนี้
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น