คลิก พิมพ์หน้าเว็บนี้

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นฯ

01 เม.ย. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

หลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

สืบเนื่องจากมาตรา 50 กฎหมายวิชาชีพ ระบุว่า

“ให้บุคคลซึ่งปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามมาตรา 28 อยู่ก่อนวันที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องมาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตภายในสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงได้ดำเนินการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่ทำงานอยู่แล้วตามมาตรา 28 และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสค.) ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว 3 หลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตรที่หนึ่ง       หลักสูตรการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

 

หลักสูตรที่สอง        หลักสูตรการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป - 10 ปี (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)

 

หลักสูตรที่สาม       หลักสูตรการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป - 5 ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง)

 

อ่านแล้ว 4701 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 15:21
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

บทความล่าสุดของ.. จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น