ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
(บ้านนนทภูมิ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 10 มกราคม 2557
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การย้ายที่ทำการ (ชั่วคราว) สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3.2 ความคืบหน้าการจัดส่งบัตรสมาชิกสามัญ บัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
3.3 ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขาธิการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 ผลการสอบซ่อมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ (48 ชั่วโมง)
4.2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
4.3 โครงการสัญจรอบรมการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางการจัดสอบใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
5.2 การแต่งตั้งคณะทำงานการออกข้อสอบและคลังข้อสอบ
5.3 การแก้ไขเพิ่มเติมการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม (ปรับการเก็บค่าบำรุงเป็นราย 3 ปี 10 ปี และตลอดชีพ ค่าธรรมเนียมการออกวุฒิบัตรการอบรม)
5.4การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสภาวิชาชีพ เพิ่มอีก 1 อัตรา
5.5 การรับรองหลักสูตรครอบครัวบำบัด
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
อ่านแล้ว 4264 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์, 20 เมษายน 2557 15:17
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)

บทความที่อยู่ในหมวดเดียวกัน

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล