การเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

          สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดขั้นตอนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้นั้นต้องดำเนินการดังนี้

1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556  (วันที่ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีผลมีบังคับใช้) ซึ่งมี 2 กลุ่มย่อยได้แก่

1.1 กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์

1.1.1 สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1.1.2 สามารถเลือกเข้าสู่กระบวนการต่อไป คือ (1) การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หรือเลือก   (2) ขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (เรียกย่อๆ ว่า มสค. ซึ่งวิธีการเข้าสู่ใบประกอบวิชาชีพด้วย มสค.ของผู้ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและขอรับอนุญาตนั้นจะต้องมาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตภายใน 4 ปีตามที่ระบุไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556เท่านั้น หากล่วงเลยไปกว่านี้จะต้องใช้การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

1.1.3 หากเลือกสอบข้อเขียนต้องสอบผ่านข้อเขียนทั้ง 2 รายวิชาจึงจะไปสู่การสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่มที่เรียกว่าสุนทรียสนทนาได้ แต่หากสอบผ่านเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งได้ต้องสอบอีกวิชาหนึ่งให้ผ่านใน 3 ปีจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ได้ หากไม่สามารถสอบผ่านได้ภายใน 3 ปีต้องสอบใหม่ทุกวิชา เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตแบบนี้มีอายุ 5 ปี โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้

1.1.4 หากเลือกขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)นั้นจะต้องดำเนินการตามกระบวนการขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดไว้ เมื่อได้รับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์แล้วจึงดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตแบบนี้จะมีอายุ 3 ปีโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้

1.2 กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิอื่น

1.2.1 กลุ่มนี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามประสบการณ์ที่สภาวิชาชีพกำหนดไว้ คือ

ก. หลักสูตรสำหรับผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 10 ปีขึ้นไปหรือเรียกตามจำนวนชั่วโมงในการอบรมว่า “หลักสูตร 48 ชั่วโมง”

ข. หลักสูตรสำหรับผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 5 - 10 ปีหรือเรียกว่า              “หลักสูตร 200 ชั่วโมง”

ค. หลักสูตรสำหรับผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2 - 5 ปีหรือเรียกว่า                 “หลักสูตร 450 ชั่วโมง”

การอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้มอบหมายให้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการอบรมและสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรมตามหลักสูตรต่างๆ

1.2.2 สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนดไว้แล้วจึงนำหลักฐานการผ่านการอบรมและหลักฐานอื่นมาสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพฯได้

1.2.3 สามารถเลือกเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือ (1) การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หรือเลือก                (2) ขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) หากเลือกแบบใดก็ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ1.1.3 หรือ 1.1.4  ข้างต้น

2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์จากสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรองปริญญา

2.1 สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2.2 สอบข้อเขียนต้องสอบผ่านข้อเขียนทั้ง 2 รายวิชา แต่หากสอบผ่านเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งได้ต้องสอบอีกวิชาหนึ่งให้ผ่านใน 3 ปี หากไม่สามารถสอบผ่านได้ภายใน 3 ปีต้องสอบใหม่ทุกวิชา

2.3 ยื่นเรื่องขอฝึกปฏิบัติในหน่วยงานสังคมสงเคราะห์เป็นระยะเวลา240 ชั่วโมงโดยมีอาจารย์นิเทศภาคสนามเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

2.4 เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติต้องยื่นเรื่องขอสอบสัมภาษณ์โดยนำประสบการณ์จากการฝึกเขียน case review ส่งให้สภาวิชาชีพเพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

2.5 เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านจึงยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตซึ่งใบประกอบวิชาชีพแบบนี้มีอายุ 5 ปีโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้

หมายเหตุ: การสมัครสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพนั้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรองและผ่านการฝึกอบรม โดยมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การให้คำปรึกษา แนะนำ การส่งเสริมและการสนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด
  3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับ
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับ
  5. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  6. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในข้อบังคับ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1. แบบ สวชส.1 ดาวน์โหลดที่นี่

2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/อื่นๆ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

7. ใบรับรองแพทย์ (ที่ระบุไม่เป็น 5 โรคร้ายแรงข้างต้น)

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกสามัญ

1. ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกแรกเข้า จำนวน 100 บาท         

2. ค่าบำรุงรายปี จำนวน 200 บาท

3. ค่าจัดส่งบัตรสมาชิก จำนวน 20 บาท

วิธีการสมัครสมาชิกสามัญ

1. กรอกแบบฟอร์มขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญที่รียกว่าแบบ สวชส.1

2. ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 021-0-15582-5 

3. ส่งแบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานการสมัครและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่ สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์/โทรสาร 02-354-5176 และ โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกสามัญ

ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีดังนี้ (แผนภูมิที่ 2)

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

อ่านแล้ว 11091 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 14:26
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
หมวดหมู่ของบทความ: การต่ออายุสมาชิกสามัญ »
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น