ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2/2561

19 ก.ย. 2561 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 กันยายน 2561

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชา หลักคิด ปรัชญา จรรยาบรรณ ทางสังคมสงเคราะห์ (เวลา 9.00-12.00 น.) http://bit.ly/2D97iyq 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (เวลา 13.00-16.00 น.) http://bit.ly/2QF718X

 

ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 3/2559     http://bit.ly/2DeuDyq               

                                                                                                        

ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ ดาวน์โหลด http://bit.ly/2peE8UF

 

หมายเหตุ     

  วิชาที่ 1 หลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.00-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-16.00 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

       

***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง

หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

อ่านแล้ว 1292 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 23 ตุลาคม 2561 12:38
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • งานส่งเสริม งานส่งเสริม หมวดหมู่หลัก
  บทบาทการส่งเสริมการศึกษา อบรม วิจัยในการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่สำคัญในการกำกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สร้างเงื่อนไขให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ…
 • ข้อบังคับของการขึ้นทะเบียน ข้อบังคับของการขึ้นทะเบียน ข้อบังคับการขอขึ้นทะเบียน
  ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา…
 • ตราสภาวิชาชีพ ตราสภาวิชาชีพ องค์กร
  ตราสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1.เป็นรูปฝ่ามือประสานกันบนธงชาติในวงกลม 2.มีชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบวงกลม ความหมาย ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย
 • ประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ผลสอบข้อเขียนฯ
  ประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 กันยายน 2557 ตรวจสอบรายชื่อ...   วิชาแนวคิด ทฤษฎีและการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์…