ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2557

16 ก.ย. 2557 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 กันยายน 2557
ณ อาคารเรียนรวมสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

<<คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ>>

<<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

 

หมายเหตุ

วิชาที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์ เวลา 09.30-12.00 น.
วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เวลา 13.00-15.30 น.
          โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

 

           ***ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง ถ้าผู้เขาสอบไมมีบัตรดังกล่าวข้างตน กรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตใหเ้ข้าสอบ

 

อ่านแล้ว 3162 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 16:45
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
สันติ แซ่ลี้

นายสันติ แซ่ลี้
นักสังคมสงเคราะห์ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุข

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ