แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ชาย
หญิง
อายุ *
น้อยกว่า 30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
สถานะ *
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์(ยังไม่ได้รับใบอนุญาต)
ผู้ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์(ไม่ใช่ปริญญาสังคมสงเคราะห์)
นักสังคมสงเคราะห์รับใบอนุญาต
ประชาชนทั่วไป
ส่วนใหญ่เข้าถึงเว็บสภาวิชาชีพด้วย *