logo500

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2559   วันที่ 24 กันยายน 2559

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 73 26.0%
ไม่ผ่าน 208 74.0%
รวม 281 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 53.91
สูงสุด= 74.00
ต่ำสุด= 27.00
Median= 55.00
Mode= 56.00

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ เรียงตามเลขที่นั่งสอบ

 

เลขที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล ผล
1 4 นางสาววัชรีวรรณ ขวัญนาค ผ่าน
2 11 นางนันทิดา บูรณะมณฑล ผ่าน
3 12 นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์ ผ่าน
4 13 นางเกศินี เตียวย่อง ผ่าน
5 15 นางสาวสุกัญญา สุพล ผ่าน
6 16 นางสาวชุติเนตร อาษากิจ ผ่าน
7 21 นางสาวพัชรี ทองสาลี ผ่าน
8 23 นางสาวพชรวรรณ จุลเดชะ ผ่าน
9 39 นางสาวสลิลดา ไชยชมภู ผ่าน
10 47 นางสาวจิตติญา ดุลยวรนันท์ ผ่าน
11 56 นางจุฑารัตน์ ประทุมสุวรรณ ผ่าน
12 57 นางสาวกุสุมา หมวกมณี ผ่าน
13 63 นางสุจีรา หะยีอับดุลเลาะ ผ่าน
14 68 นางสาวณณิณี อินทร์จันทร์ ผ่าน
15 71 นายคณิศร บัวบังใบ ผ่าน
16 76 นางสาวธิติรัตน์ ปัญญาดี ผ่าน
17 78 นายชัยศักดิ์ ไทยสนธิ ผ่าน
18 83 นางสาวพิมพ์พิชชา ฝนทองมงคล ผ่าน
19 85 นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง ผ่าน
20 93 นางสาวประภาพรรณ วัฒนะ ผ่าน
21 95 นางสาวลลิพร พูลชัย ผ่าน
22 97 นางสาววีรนุช เภอรักษ์ ผ่าน
23 98 นางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว ผ่าน
24 102 นางสาวณัฐมน พงศ์สุพัฒน์ ผ่าน
25 103 นางสาวธารทิพย์ อนันชัย ผ่าน
26 120 นางทิพย์วรรณ ศิริพันธุ์ ผ่าน
27 123 นางสาวสุกัญญา วัชรมุสิก ผ่าน
28 132 นางสาวนิลวลี มั่งมี ผ่าน
29 133 นางสาวทิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล ผ่าน
30 134 นางสาวสุจิตรา สมศรี ผ่าน
31 138 นางสาวจิณห์จุฑา เลิศมณีทวีทรัพย์ ผ่าน
32 139 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผ่าน
33 140 นางสาววริษฐา ใจแจ้ง ผ่าน
34 150 นางนฤมล คุณธร ผ่าน
35 156 นางสาวกาพย์ประภา สง่าใจ ผ่าน
36 157 นางสาวทอสี เขียวสุทธิ ผ่าน
37 159 นางสาวรัตติกาล สุทธกิจ ผ่าน
38 162 นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล ผ่าน
39 163 นางสาวปาริชาติ ผลกุศล ผ่าน
40 164 นางวิไล หนาแน่น ผ่าน
41 171 นางสาวสุจิญา ก่ำแสง ผ่าน
42 173 นางสาวภัสราภรณ์ ทองชมพู ผ่าน
43 178 นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ ผ่าน
44 185 นางสาวจุฑามาศ ตาฮา ผ่าน
45 186 นางสาวมนทกานติ์ ขัดมา ผ่าน
46 187 นางสาวกัลยรัตน์ รวยสูงเนิน ผ่าน
47 194 นายสิปปกร ไชยสม ผ่าน
48 197 นายวงศ์เทพ ศิริรัตน์ ผ่าน
49 200 นางสาวบุญสม แช่มสวัสดิ์ ผ่าน
50 201 นายสุทธิชัย เพ็ชรศรี ผ่าน
51 202 นางสาวดุอาอ์ อะฮ์หมัดบัสลาน ผ่าน
52 216 นางสาวนภาพร จันทร์รุ่งแสง ผ่าน
53 218 นางสาวสวรรยา สุพรม ผ่าน
54 220 นางสาววราภรณ์ ชาววัง ผ่าน
55 226 นางสาวฐาปณีย์ ศรีวิสุทธิ์ ผ่าน
56 228 นางสาวสมปรารถนา เอี่ยมประเสริฐ ผ่าน
57 232 นายอดิสร กิจประเสริฐ ผ่าน
58 235 นางสาวชญานิษฐ์ ม่วงแสง ผ่าน
59 236 นางสาววรนาถ วรฉัตร ผ่าน
60 248 นางสาวกมลทิพย์ บุญสุข ผ่าน
61 254 นางสาวสุภาพร ทองคำเปลว ผ่าน
62 255 นางสาวเพ็ญศรี ศรีจันทร์ ผ่าน
63 259 นางสาวปานฝัน ประโมจนีย์ ผ่าน
64 260 นางสาวเสาวรส ทองแก้ว ผ่าน
65 264 นายชินวัฒน์ สุกใส ผ่าน
66 270 นางสาวเมธาวี บุญพิทักษ์ ผ่าน
67 272 นางสาวช่อผกา สูบไธสง ผ่าน
68 275 นางสาวธนิดา รัตนสุวรรณ ผ่าน
69 284 นางสาวอภิญญา สกุลแก้ว ผ่าน
70 289 นางสาววรรณฤดี ศรีเดช ผ่าน
71 290 นางสาวสิริพร กุมารสิทธิ์ ผ่าน
72 292 นางสาวนภัสสร บุญมานพ ผ่าน
73 300 นางสาวภวิตา กิจสวัสดิ์ ผ่าน

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 กันยายน 2559

 

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 190 80.2%
ไม่ผ่าน 47 19.8%
รวม 237 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 65.35
สูงสุด= 81.00
ต่ำสุด= 41.00
Median= 65.00
Mode= 64.00

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ เรียงตามเลขที่นั่งสอบ

 

เลขที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล ผล
1 1 นายสุเมธ บัวบูชา ผ่าน
2 3 นางสาววาสุณีย์ อัศววิภาส ผ่าน
3 4 นางสาววัชรีวรรณ ขวัญนาค ผ่าน
4 5 นางสาวทิฆัมพร เสาร์วิบูลย์ ผ่าน
5 6 นางสาวลัชชา ประกอบธรรม ผ่าน
6 9 นางสาวกรพินธุ์ วงษ์พานิช ผ่าน
7 12 นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์ ผ่าน
8 13 นางเกศินี เตียวย่อง ผ่าน
9 14 นางสาวผุสดี ศุกรเสพย์ ผ่าน
10 17 นายปรีชา วาพิไหว ผ่าน
11 18 นางสาววัลย์ลิกา นามเกิด ผ่าน
12 20 นางสาวปาริฉัตร อัศดร ผ่าน
13 21 นางสาวพัชรี ทองสาลี ผ่าน
14 22 นางมลินี ฤทธิ์เดช ผ่าน
15 26 นางชมัยพร อนุอัน ผ่าน
16 29 นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ผ่าน
17 30 นางสาวภริสสกราญณ์ อัชฌากรลักษณ์ ผ่าน
18 33 นายนิทิทธันต์ คาดหมาย ผ่าน
19 38 นายศราวรรษ กระทู้ ผ่าน
20 39 นางสาวสลิลดา ไชยชมภู ผ่าน
21 41 นายปณวัฒน์ พยุงตน ผ่าน
22 45 นายบุญจันทร์ ปราบภัย ผ่าน
23 54 นางสาวนรรฐพร เพียรพิทักษ์ ผ่าน
24 58 นางสาวปริญญาภรณ์ หัตถาพงษ์ ผ่าน
25 59 นางสาวพิมพ์ณดา ศรีจิรภิรมย์ ผ่าน
26 63 นางสุจีรา หะยีอับดุลเลาะ ผ่าน
27 65 นางสาวบุญพา จีนแผ้ว ผ่าน
28 68 นางสาวณณิณี อินทร์จันทร์ ผ่าน
29 70 นางสาวกฤตยา พุฒหอม ผ่าน
30 71 นายคณิศร บัวบังใบ ผ่าน
31 72 นางสาวสายใจ ภู่สุด ผ่าน
32 75 นางสาวจุไรพร อุดม ผ่าน
33 77 นางสาวภารวี เขียวจำรัส ผ่าน
34 78 นายชัยศักดิ์ ไทยสนธิ ผ่าน
35 79 นางสาวพัชนี เกรียงทอง ผ่าน
36 80 นายวรวุธ สุวรรณราช ผ่าน
37 81 นายปรีชา สมัคร ผ่าน
38 82 นายอนล ศรีสำราญ ผ่าน
39 85 นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง ผ่าน
40 86 นางสาวนิภา จวนโสม ผ่าน
41 87 นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม ผ่าน
42 88 นางสาวชมนาด วีระกิติกุล ผ่าน
43 89 นางสาวศศิกานต์ พุฒแก้ว ผ่าน
44 90 นายอิทธิพล อัมพวา ผ่าน
45 91 นางสาวธนพร ขันธวิทย์ ผ่าน
46 92 นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์ ผ่าน
47 93 นางสาวประภาพรรณ วัฒนะ ผ่าน
48 94 นางสาวพจมาน ชูช่วย ผ่าน
49 95 นางสาวลลิพร พูลชัย ผ่าน
50 96 นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์ ผ่าน
51 97 นางสาววีรนุช เภอรักษ์ ผ่าน
52 98 นางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว ผ่าน
53 99 นางสาวกมลทิพย์ พิพิธกุล ผ่าน
54 100 นางสาวกนกอร แก้วเงินลาด ผ่าน
55 102 นางสาวณัฐมน พงศ์สุพัฒน์ ผ่าน
56 103 นางสาวธารทิพย์ อนันชัย ผ่าน
57 104 นางสาวพัชราภรณ์ เชาวลิต ผ่าน
58 106 นางสาวอุมาพร เพ็งหนู ผ่าน
59 107 นางสาวณัฐวดี เจริญฉิม ผ่าน
60 109 นางสาวไอรดา มาตรรัศมี ผ่าน
61 111 นางชนิตา ขุนฤทธิ์ ผ่าน
62 113 นางสาวชลิตา เจริญปัดถวี ผ่าน
63 114 นางสาวพรพิมล ประครองใจ ผ่าน
64 116 นายอนันต์ ทองพิลา ผ่าน
65 117 นางสาวจิตราภรณ์ อินธนู ผ่าน
66 118 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ ผ่าน
67 119 นางสาวสุนทรีย์ เสาว์สิงห์ ผ่าน
68 122 นางสาวขวัญใจ พรหมศรี ผ่าน
69 123 นางสาวสุกัญญา วัชรมุสิก ผ่าน
70 124 นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร์เพ็ญ ผ่าน
71 126 นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว ผ่าน
72 127 นางสาวอรวรรณ ตางาม ผ่าน
73 130 นางวันดี ปรีชาชวลิต ผ่าน
74 132 นางสาวนิลวลี มั่งมี ผ่าน
75 134 นางสาวสุจิตรา สมศรี ผ่าน
76 137 นางสาวเพ็ญประภา บานสดชื่น ผ่าน
77 139 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผ่าน
78 140 นางสาววริษฐา ใจแจ้ง ผ่าน
79 142 นางสาวศรัญญา อภิวงค์งาม ผ่าน
80 146 นางสาวปัณชวี เกิดสุภาพ ผ่าน
81 147 นางสาวปาริชาติ เงาเดช ผ่าน
82 148 นายธีรดนย์ อภิเดชศักดิ์ ผ่าน
83 149 นายณัฐวุฒิ วีระตระกูล ผ่าน
84 151 นางสาวปณิตา อิทธิกุล ผ่าน
85 153 นางสาวพรสุดา แสงสุกวาว ผ่าน
86 154 นางสาวสุจิตตรา เก่งตรง ผ่าน
87 155 นางสาววาสนา เรืองโชติ ผ่าน
88 158 นางสาวนิศานาถ เลิศพฤกษา ผ่าน
89 159 นางสาวรัตติกาล สุทธกิจ ผ่าน
90 160 นางสาวณัฏฐิยา ปัทมะศังข์ ผ่าน
91 161 นางสาวกฤติกา หล้าน้อย ผ่าน
92 162 นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล ผ่าน
93 165 นางสาวรวิกานต์ ชาวสวน ผ่าน
94 166 นางบุณฑริกา พิมพ์แสง ผ่าน
95 167 นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุวรรณ ผ่าน
96 168 นางภรณิกา อรุณ ผ่าน
97 169 นางสาวอนินทิตา รุจิประภา ผ่าน
98 170 นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก ผ่าน
99 171 นางสาวสุจิญา ก่ำแสง ผ่าน
100 172 นางสาวเบญจมาภรณ์ ฉิมสิงห์ ผ่าน
101 173 นางสาวภัสราภรณ์ ทองชมพู ผ่าน
102 175 นางสาวอภิญญา แซ่อึ้ง ผ่าน
103 176 นางสาวจันทนา ใจคำ ผ่าน
104 178 นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ ผ่าน
105 179 นางสาวพนิตพร เลิศไกร ผ่าน
106 181 นางสาวนุสบา เสริมรัตนวิศิษฎ์ ผ่าน
107 183 นางสาวอติกานต์ ปิยศุภกรวนิช ผ่าน
108 184 นางสาวนาซีลา ยะปา ผ่าน
109 185 นางสาวจุฑามาศ ตาฮา ผ่าน
110 186 นางสาวมนทกานติ์ ขัดมา ผ่าน
111 187 นางสาวกัลยรัตน์ รวยสูงเนิน ผ่าน
112 189 นางสาวอัญวีณ์ ภัทรพิบูลย์วุฒิ ผ่าน
113 191 นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์ ผ่าน
114 193 นายรัชพล ปาลกะวงศ์ ผ่าน
115 194 นายสิปปกร ไชยสม ผ่าน
116 199 นางสาววนิดา เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล ผ่าน
117 203 นางสาวสุพรรณี ลือตาล ผ่าน
118 204 นางสาวมนัสชนก ศรีสงวน ผ่าน
119 205 นางสาวภัทราพร เพ็ชรนิล ผ่าน
120 206 นางสาวอัญติยา ทองปัญญา ผ่าน
121 208 นางสาวพนิดา ฆังมณี ผ่าน
122 215 นางสาวคีตยา ขันแข็ง ผ่าน
123 216 นางสาวนภาพร จันทร์รุ่งแสง ผ่าน
124 217 นางสาวศศิธร ไสยรินทร์ ผ่าน
125 218 นางสาวสวรรยา สุพรม ผ่าน
126 221 นางสาวอัสนา คงแดง ผ่าน
127 226 นางสาวฐาปณีย์ ศรีวิสุทธิ์ ผ่าน
128 228 นางสาวสมปรารถนา เอี่ยมประเสริฐ ผ่าน
129 229 นางสาวเปรมจิตร ศรีสารคาม ผ่าน
130 230 นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์ ผ่าน
131 231 นางสาวชลลดา เอี่ยมหงส์เหม ผ่าน
132 232 นายอดิสร กิจประเสริฐ ผ่าน
133 233 นางสาวพัชราภรณ์ สงครามศักดิ์ ผ่าน
134 234 นางสาวธนิกาต์ สุขสมาน ผ่าน
135 235 นางสาวชญานิษฐ์ ม่วงแสง ผ่าน
136 236 นางสาววรนาถ วรฉัตร ผ่าน
137 237 นางสาวปาณิสรา อินหอม ผ่าน
138 238 นางสาววณิชกรณ์ โพธิ์เนตร ผ่าน
139 239 นางสาวรวีกานต์ เรืองวีระกุล ผ่าน
140 240 นางพัฒนาพร กิตติวิบูลย์ ผ่าน
141 241 นางสาวธิดารัตน์ ศรีผ่อง ผ่าน
142 242 นางสาวกันยิกา เจตนเสน ผ่าน
143 243 นางสาวภัทรวดี ศิษฏิวงศ์ ผ่าน
144 246 นางสาววิลาวัลย์ คำใบศรี ผ่าน
145 247 นางสาวนันทนา สมจันทร์ ผ่าน
146 248 นางสาวกมลทิพย์ บุญสุข ผ่าน
147 249 นางสาวศศิธร นิซิเป๊าะ ผ่าน
148 250 นางสาวรัชชา วัฒนกุล ผ่าน
149 251 นางสาวอังคณา ถังไชย ผ่าน
150 252 นางสาวธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์ ผ่าน
151 253 นางสาวสุรัยญา เจะมะ ผ่าน
152 254 นางสาวสุภาพร ทองคำเปลว ผ่าน
153 256 นางสาวสมพร เหว่าไว ผ่าน
154 261 นางสาวพิมพ์ชณก จำเริญ ผ่าน
155 262 นางสาวศิรดาภรณ์ สุนทรพฤกษ์ ผ่าน
156 263 นางสาวชมฤดี นาทะศิริ ผ่าน
157 264 นายชินวัฒน์ สุกใส ผ่าน
158 265 นางสาวอัมพิกา กาฬภักดี ผ่าน
159 266 นางสาวอังสุการ อะฏะวินทร์ ผ่าน
160 268 นางสาวกมลทิพย์ คำดี ผ่าน
161 269 นางสาวพรรณปพร ต่วนเจริญศรี ผ่าน
162 271 นางสาวอัจฉราวดี ยะคำป้อ ผ่าน
163 272 นางสาวช่อผกา สูบไธสง ผ่าน
164 274 นางนพวรรณ ทองสง่า ผ่าน
165 276 นางสาวสุกฤตา วงศ์ประเสริฐ ผ่าน
166 278 นางสาวอัจฉรา แป้นแก้ว ผ่าน
167 279 นางสาวพัชรามล ชลคีรี ผ่าน
168 280 นางสาววรินทร อึ้งสำราญ ผ่าน
169 281 นางสาวชัญญ์ชนพร กระลาม ผ่าน
170 282 นางสาวประภาศรี โสมาบุตร ผ่าน
171 284 นางสาวอภิญญา สกุลแก้ว ผ่าน
172 285 นายธนเดช อมรวัฒน์ ผ่าน
173 286 นางสาวจุฑาพร คำมณี ผ่าน
174 287 นางลัดดาวัลย์ ไชยสงค์ ผ่าน
175 288 นายสัณหณัฐ ดีทองอ่อน ผ่าน
176 289 นางสาววรรณฤดี ศรีเดช ผ่าน
177 290 นางสาวสิริพร กุมารสิทธิ์ ผ่าน
178 291 นางสาววายุรี เดชาศักดิ์ ผ่าน
179 292 นางสาวนภัสสร บุญมานพ ผ่าน
180 294 นางสาวณรัชต์หทัย ล้ำเลิศ ผ่าน
181 295 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐณิชา รอดพระ ผ่าน
182 296 นายอนัส ตาเยะ ผ่าน
183 297 นางสาววรวรรณ น้อยจู ผ่าน
184 300 นางสาวภวิตา กิจสวัสดิ์ ผ่าน
185 303 นายณัฐพงศ์ เป็นลาภ ผ่าน
186 304 นายเสถียร บุญศรี ผ่าน
187 305 นางสาวฐานิกา รอดคงที่ ผ่าน
188 306 นางสาวนุชรีย์ สุขคล้าย ผ่าน
189 308 นางสาวประภาพร กสิพล ผ่าน
190 309 นางสาวรชตะ กอเซ็มมูซอ ผ่าน

 

ระบบค้นหาทำงานแล้วครับ แต่สามารถดูได้ตั้งแต่ เลขที่นั่งที่  1-85 ก่อนนะครับ 

 

โดยเลขบัตรประชาชน ให้ใส่เลขบัตร โดยไม่ต้องเว้นวรรค 

 

ลิงค์เว็บ http://exam.swpc.or.th/

 

อ่านแล้ว 10919 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 13:53
ให้คะแนนบทความนี้
(4 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น