สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 65 33.7%
ไม่ผ่าน 128 66.3%
รวม 193 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 56.58
สูงสุด= 75.00
ต่ำสุด= 32.00
Median= 57.00
Mode= 57.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาวไอรดา มาตรรัศมี
2 4 นางสาวณิชาภัทร เจษฎาพันธ์
3 9 นางสาวธนิกาต์ สุขสมาน
4 13 นางกฤตยา เพชรพยาบาล
5 14 นายศราวรรษ กระทู้
6 23 นางสาวกมลทิพย์ พิพิธกุล
7 26 นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์
8 28 นางสาวรติกร เนื่องชมพู
9 29 นายอิฟรอส หลีเส็น
10 30 นางสาวพยุง ลาวิณห์
11 32 นายวรพันธ์ ต้องใจ
12 34 นางสาวจิตราภรณ์ อินธนู
13 39 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐณิชา รอดพระ
14 40 นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์
15 41 นางสาวกนกอร แก้วเงินลาด
16 48 นางสาวปทิตตา พัฒนกุล
17 52 นายวันพิชิต ทองเหง้า
18 56 นางสาวภริสสกราญณ์ อัชฌากรลักษณ์
19 58 นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร
20 59 นางสาวภารวี เขียวจำรัส
21 60 นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์
22 61 นายรัชพล มณีเหล็ก
23 63 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์
24 65 นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน
25 70 นางสาวสุรางคณา คงเพชร
26 73 นางสาวสุนทรี สุภาภรณ์ประดับ
27 74 นายสุเมธ บัวบูชา
28 81 นางกัญญารัตน์ หมวกสังข์
29 82 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ
30 85 นางกมลวรรณ จันทร์พรมมิน
31 87 นางสาวพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ
32 89 นางวันดี ปรีชาชวลิต
33 91 นายนิติภัทร จอมเมือง
34 92 นางสาวนาถลดา กาญจนอุดมการ
35 97 นางสาวอนินทิตา รุจิประภา
36 99 นายนิทิทธันต์ คาดหมาย
37 104 นางสาวกนกพรรณ อุทัยมณี
38 107 นายปรภัทร ทับทิม
39 109 นางสาวภัทรวดี ศิษฏิวงศ์
40 119 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภักดี
41 120 นางสาวศุภิสรา จงสงวน
42 123 นางสาวศรีมาลา กรจรัล
43 127 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
44 128 นางสาวชลิตา เจริญปัดถวี
45 132 นางสาวมณทิชา แสวงรัฐ
46 134 นางสาวอังคณา ถังไชย
47 135 นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์
48 136 นางสาวทิฆัมพร เสาร์วิบูลย์
49 138 นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร์เพ็ญ
50 145 นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ
51 146 นางสาวพรพรรณ อักโข
52 149 นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์
53 152 นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
54 153 นางสาวนัสรินทร์ แซสะ
55 154 นางสาวชิดชนก ชลถาวรกุล
56 155 นายโชติวงศ์ เสริฐวิชา
57 156 นางสาวอมรรัตน์ ศรีภา
58 162 นายอนุศักดิ์ อาษา
59 163 นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด
60 170 นางสาวธันยพร ขาวสังข์
61 172 นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
62 181 นางสาวธันยมัย ย่องลั่น
63 182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง
64 187 นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
65 195 นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 75 87.2%
ไม่ผ่าน 11 12.8%
รวม 86 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 67.14
สูงสุด= 85.00
ต่ำสุด= 52.00
Median= 67.50
Mode= 68.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6 นายณัฐพัฒน์ สายสูง
2 8 นางสาวประไพพรรณ กรึงไกร
3 10 นายเจษฎา นันใจวงษ์
4 17 นางสาวสัตตบงกช รัตนคช
5 19 นางสาวนันทกา พรมจักร์
6 21 นางสาวอุณาโลม พิลึก
7 29 นายอิฟรอส หลีเส็น
8 40 นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์
9 45 นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว
10 46 นางสาวประกายเพชร แก้วอินทร์
11 47 นางสาวปรียชาติ  โชติทอง
12 48 นางสาวปทิตตา พัฒนกุล
13 51 นางสาววลัยพร เจริญปัญญา
14 52 นายวันพิชิต ทองเหง้า
15 53 นายวิกรานต์ ราชแก้ว
16 57 นางสาวภัทรวรรณ หาญเขตต์
17 63 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์
18 65 นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน
19 67 นางสาวเสาวภา อุลาแก้ว
20 71 นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง
21 72 นางสาวสุวดี ประวรรณรัมย์
22 76 นางสาวยมุนา อดิศัยสกุลชัย
23 79 นางแกมกาญจน์ พนังแก้ว
24 83 นางสาวกชพรรณ ท่าหิน
25 86 นางสาวณิชาภัทร ศิริมังคลากุล
26 88 นางสาวสตรีรัตน์ อมรรัตนเดโช
27 95 นางสาวปภารัช พวงน้อย
28 100 นางสาวณัชชา คงมนต์
29 102 นางสาวอุษณีย์ บุญนาค
30 127 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
31 131 นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
32 133 นางสาวเมลดา คงสินธนกร
33 142 นายบัณฑิต เถาลิโป้
34 143 นางสาวพรศิริ วงศ์สุวรรณ
35 145 นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ
36 148 นางสาวพัชราภรณ์ สาระนัย
37 149 นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์
38 150 นางสาวนิลาวรรณ ศรีบุญมา
39 152 นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
40 158 นางสาวสุกัญญา สีสวัสดิ์
41 159 นางสาวอรพรรณ เรืองเนตร
42 160 นายชัยวัฒน์ อนันทิโย
43 161 นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์
44 162 นายอนุศักดิ์ อาษา
45 163 นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด
46 165 นางจันทร์สิรี กลิ่นบุบผา
47 166 นางสาวศศมนต์ จรเข้
48 167 นางสาวทัตพร ใจฉลาด
49 168 นางสาวยุวดี รัตนวงษ์
50 169 นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
51 170 นางสาวธันยพร ขาวสังข์
52 171 นางสาววนิดา บุญยิ้ม
53 172 นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
54 173 นางสุวรรณี ศรีคำ
55 174 นางสาวจุฑารัตน์ สารสุวรรณ
56 176 นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ
57 179 นางสาวรุสดา มูซอ
58 180 นางสาวธัญลักษณ์ จิตรมั่น
59 181 นางสาวธันยมัย ย่องลั่น
60 182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง
61 183 นางสาวสมศรี มหาผล
62 184 นางสาววิปัสนา โนจันทร์
63 187 นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
64 188 นางสาวลักษมี ศรีสมทรัพย์
65 189 นางสาววรรณนิสา หมีนสัน
66 190 นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง
67 191 นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ
68 192 นายณัฐพล แสนสาคร
69 193 นางสาวกนกพร ปิจมิตร
70 194 นายพีรยศ วรรณภพ
71 195 นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร
72 196 นางนูซีลา อาดัม
73 198 นางสาวอังศุมาลย์ คุ้มภัย
74 203 นางสาวอาซีย๊ะห์ มะดีเยาะ
75 204 นางสาวอภิญญา ปิตานุสร

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

อ่านแล้ว 7392 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 15:15
ให้คะแนนบทความนี้
(4 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น