สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/256๒
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2562

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 120 51.7%
ไม่ผ่าน 112 48.3%
รวม 232 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 59.57
สูงสุด= 80.00
ต่ำสุด= 36.00
Median= 60.00
Mode= 63.00

 

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 1 นางสาวศิริพรรณ ก่ำทอง
2 2 นางภูษณิศา เคี่ยมสมุทร
3 5 นางสาวขวัญชนก ปัญญา
4 6 นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์
5 8 นางสาวพรรณ์ธิการณ์ สุทธิ
6 9 นางสาวผุสดี ศุกรเสพย์
7 11 นางสาวกัญญาณี สุขสำราญ
8 14 นางสาวธนพร ขันธวิทย์
9 15 นายอิทธิพล อัมพวา
10 19 นางสาวปาริฉัตร ศรีวิราช
11 20 นายเจษฎา อัศวสรณ์
12 28 นายพงษ์ไพบูลย์ พิมพ์ศรี
13 29 นางสาวธิดารัตน์ ดอนมอญ
14 30 นางสาวจิราพร สามารถ
15 32 นางสาวณัฐสินี ทิชากร
16 33 นางสาววัชโรบล คำมี
17 34 นางสาวอธิษฐญา อิสระศักดิ์
18 36 นางสาวเนตรชนก กันทะวงศ์
19 38 นางสาวสุชาดา สุขปาน
20 44 นางสาวศิฏาภรณ์ กาญจนสิงหนันท์
21 47 นางสาวมนทิรา ปานบัว
22 49 ว่าที่ รต.หญิงกนกวรรณ ด่านส่งเสบียง
23 50 นางสาวศุกร์ศิริ สุวรรณธนู
24 55 นายภูธเนศ ดีขัน
25 57 นางสาวพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ
26 58 นายวชิรา นาใจคง
27 59 นางสาวกุณนภา เพ็ชร์อินทร์
28 60 นางสาวมนัสชนก ศรีสงวน
29 63 นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
30 64 นางสาวพนิตพร เลิศไกร
31 67 นางสาวกมลวรรณ สุดเกตุ
32 71 นางสาวณิชาพร ทองทิพย์
33 78 นางสาวอรินญา แปงปลูก
34 80 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
35 81 นางสาวศศิกานต์ พุฒแก้ว
36 83 นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน
37 86 นางสาวธัญรัศม์ ขวัญพสุมนต์
38 88 นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
39 90 นายบุญจันทร์ ปราบภัย
40 93 นางสาวปิยพร พองคำ
41 95 นางสาวจิราพร ไกยวงษ์
42 97 นายภาคินัย โพธิ
43 99 นางสาวศิรยากร กำธร
44 103 นางสาวจารุวรรณ กังวาลวงศ์สกุล
45 104 นางอุบลพันธุ์ วัฒนา
46 107 นางสาวเมธ์วดี ทองฉิม
47 111 นางสาวศิราณี เพ็งพันธ์
48 112 นางสาวอาซีย๊ะห์ มะดีเยาะ
49 115 นางสาวปิยะนัดดา อังคารชัย
50 121 นางสาววรรณภา ไชยพูน
51 123 นางสาวบุณยาธร ปัญญาเขมากร
52 124 นางสาวรุ่งสิฐฐี นุราช
53 125 นางสาวใบเฟิร์น คำพุฒจันทร์
54 127 นางสาวบุศรินทร์ พูนวิสิฐกุล
55 128 นางสาวอภิชญา กฤษโสภา
56 131 นางสาวชนากาญจน์ สวัสดิ์ศรี
57 133 นางสาวณัฐสิมา บุญมา
58 136 นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมณี
59 137 นางสาวปริฉัตร์ ภารา
60 139 นางสาวสุจิตรา ฉันทวิลาศ
61 140 นางสาวภรันยา ใยมณี
62 141 นายลัทธวัฒน์ ภูมิบริรักษ์
63 142 นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ
64 143 นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์
65 144 ร.ต.ต.หญิงทิพย์วารี พาณิชย์กุล
66 147 นางสาวขวัญดาว วัชระอลงกรณ์
67 149 นายชัยวัฒน์ เจริญพจน์
68 151 นางสาวรัชพร ไวทยาชีวะ
69 153 นางสาวสาริศา ศรีมันตะ
70 155 นายปิยพัทธ์ ตรังจิระเสถียร
71 156 ว่าที่ร้อยตรีปิยพงศ์ ทรายใจมา
72 157 นางสาวสุชาวดี มาทำมา
73 158 นางสาวดวงกมล ชัยจันทร์ดี
74 159 นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ
75 161 นางสาวกุลลญา พิมพ์บาง
76 164 นางสาวชัญญานุช เกตุแก้ว
77 166 นางสาววรรณี เหมุทัย
78 168 นางสาวณัฐนันท์ บุญญัติ
79 174 นายอริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม
80 176 นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ
81 178 นางสาวเบญจรัตน์ เรืองคำพัฒน์
82 180 นางสาวพลอยพิมล ทรัพย์เจริญ
83 182 นางสาวนฤมล ปินตา
84 183 นางสาวศิริเพชร สนธิ์น้อย
85 184 นางสาวพาตอนะห์ สาหะ
86 186 นางนัสภรณ์พรรณ ขันธเวศน์
87 191 นางสาวบุษยามาศ ชาวบ้านกร่าง
88 192 นางสาวสโรชา ขัตติยะสุวงค์
89 195 นางสาวจิราภรณ์ สมจิตร
90 198 นางสาวราชาวดี ชาญปรีชา
91 199 นางสาวลลิตา แก้วนา
92 200 นางสาวอมิตา บุญชัย
93 201 นางสาวสุธารินี ศรีชาย
94 202 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน
95 203 นางสาวธนิษฐา บุญพูล
96 204 นางสาวรัชญา มะโนเรือง
97 208 นายชัยวัฒน์ อนันทิโย
98 209 นางสาวปภารัช พวงน้อย
99 210 นายอัมรู แมกาจิ
100 213 นางสาวณัฏฐนันท์ สุวรรณจินดา
101 218 นางสาวธิดารัตน์ ชูวงศ์
102 220 นางสาวอินทุอร หงส์รัตนากร
103 221 นางสาวน้ำเพชร์ อ่ำจิ๋ว
104 223 นางสาวกมลทิพย์ คำดี
105 224 นางสาวสตรีรัตน์ อยู่ดี
106 225 นางสาวปทิตตา สมุทรรัตน์
107 226 นางสาวธรรมพร นาครินทร์
108 227 นางสาวสวธา สงเพชร
109 230 นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข
110 231 นายธีรนิติ มรินนา
111 232 นางสาววันดี สะมะแอ
112 233 นางสาวสมสุรางค์ จี้แสง
113 234 นางสาวนฤมล ศิลพร
114 235 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิตา พรมวงศ์
115 237 นายอรุณ สุชาฎา
116 238 นางสาวอติพร สวัสดิ์สุข
117 241 นางสาวศศิธร สรฤทธิ์
118 242 นางสาวลลิตา นิยมรัตน์
119 243 นางสาวปิยากร วีระไพฑูรย์
120 245 นางสาวสาวิกา สุขประโคน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 114 74.0%
ไม่ผ่าน 40 26.0%
รวม 154 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 63.77
สูงสุด= 82.00
ต่ำสุด= 39.00
Median= 65.50
Mode= 71.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่ง ชื่อ-นามสกุล
1 1 นางสาวศิริพรรณ ก่ำทอง
2 2 นางภูษณิศา เคี่ยมสมุทร
3 11 นางสาวกัญญาณี สุขสำราญ
4 12 นางสาวจิติกาล มิ่งเชื้อ
5 22 นางสาวปิยะนุช เพี้ยนสวัสดิ์
6 26 นางสาวจันทร์จิราภรณ์ พลเดช
7 27 นางสาวอาซีซะห์ เจะอุมาร์
8 29 นางสาวธิดารัตน์ ดอนมอญ
9 30 นางสาวจิราพร สามารถ
10 32 นางสาวณัฐสินี ทิชากร
11 33 นางสาววัชโรบล คำมี
12 34 นางสาวอธิษฐญา อิสระศักดิ์
13 35 นางสาวธัญญารัตน์ เชี่ยวกสิกรณ์
14 36 นางสาวเนตรชนก กันทะวงศ์
15 40 นางสาวจรรยาภรณ์ แนมขุนทด
16 42 นางสาวกมลชนก โพธิ์พันธุ์
17 43 นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง
18 44 นางสาวศิฏาภรณ์ กาญจนสิงหนันท์
19 47 นางสาวมนทิรา ปานบัว
20 49 ว่าที่ รต.หญิงกนกวรรณ ด่านส่งเสบียง
21 50 นางสาวศุกร์ศิริ สุวรรณธนู
22 59 นางสาวกุณนภา เพ็ชร์อินทร์
23 66 นางสาวกานต์ธิดา แกประโคน
24 68 นางสาวจริยา สิทธา
25 71 นางสาวณิชาพร ทองทิพย์
26 77 นายพงศธร วนพฤกษ์
27 79 นางสาวกุลธิดา แสงคล้าย
28 80 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
29 86 นางสาวธัญรัศม์ ขวัญพสุมนต์
30 88 นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
31 93 นางสาวปิยพร พองคำ
32 95 นางสาวจิราพร ไกยวงษ์
33 97 นายภาคินัย โพธิ
34 98 นายอานัส คันนิ่งแฮม
35 99 นางสาวศิรยากร กำธร
36 101 นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย
37 102 นางสาวปรียาภรณ์ บุญเลิศ
38 105 นางสาวมธุรส ธีระวิทยเลิศ
39 106 นางสาวณฤภัทร หยิวรักงาม
40 107 นางสาวเมธ์วดี ทองฉิม
41 115 นางสาวปิยะนัดดา อังคารชัย
42 120 นางสาวจริยาพร เบ็ญขุนทศ
43 121 นางสาววรรณภา ไชยพูน
44 122 นางสาวนฤมล ชำนาญยนตร์
45 123 นางสาวบุณยาธร ปัญญาเขมากร
46 124 นางสาวรุ่งสิฐฐี นุราช
47 125 นางสาวใบเฟิร์น คำพุฒจันทร์
48 126 นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลิ่ว
49 128 นางสาวอภิชญา กฤษณโสภา
50 129 นายพิพิธภัณฑ์ หมายมี
51 130 นางสาวปุณิกาพัชญ์ วิชัย
52 131 นางสาวชนากาญจน์ สวัสดิ์ศรี
53 132 นางสาวอาริยา ก้อนเมฆ
54 133 นางสาวณัฐสิมา บุญมา
55 135 นางสาวพลลดา จันทร์ฉาย
56 136 นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมณี
57 137 นางสาวปริฉัตร์ ภารา
58 139 นางสาวสุจิตรา ฉันทวิลาศ
59 140 นางสาวภรันยา ใยมณี
60 141 นายลัทธวัฒน์ ภูมิบริรักษ์
61 142 นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ
62 143 นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์
63 149 นายชัยวัฒน์ เจริญพจน์
64 150 นางสาวกฤตพร สุรักษา
65 151 นางสาวรัชพร ไวทยาชีวะ
66 153 นางสาวสาริศา ศรีมันตะ
67 154 นายอรรถพล ศรีวัฒนวรชัย
68 155 นายปิยพัทธ์ ตรังจิระเสถียร
69 157 นางสาวสุชาวดี มาทำมา
70 158 นางสาวดวงกมล ชัยจันทร์ดี
71 159 นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ
72 161 นางสาวกุลลญา พิมพ์บาง
73 162 นางสาวอภิชญา มังคลา
74 163 นางสาวนิธิมา พิโสรมย์
75 166 นางสาววรรณี เหมุทัย
76 167 นางสาวอริสา เชื้อสายมาก
77 168 นางสาวณัฐนันท์ บุญญัติ
78 169 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาศิณี ซารีนาค
79 170 นางสาวกฤษฏิวรรณ สดสร้อย
80 171 นางสาวไคริกา พรหมสง่า
81 172 นางสาวนันทกา สุริยะมงคลชัย
82 174 นายอริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม
83 176 นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ
84 178 นางสาวเบญจรัตน์ เรืองคำพัฒน์
85 180 นางสาวพลอยพิมล ทรัพย์เจริญ
86 183 นางสาวศิริเพชร สนธิ์น้อย
87 184 นางสาวพาตอนะห์ สาหะ
88 192 นางสาวสโรชา ขัตติยะสุวงค์
89 193 นางสาวคณิศร กวาวสิบสาม
90 196 นางสาวเพชรแท้ ทองบัว
91 198 นางสาวราชาวดี ชาญปรีชา
92 199 นางสาวลลิตา แก้วนา
93 202 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน
94 203 นางสาวธนิษฐา บุญพูล
95 204 นางสาวรัชญา มะโนเรือง
96 207 นายณัฐกร คำเมืองปลูก
97 215 นางสาววรัญญู เลิศกมลกาญจน์
98 216 นางสาวปติญญา พลเยี่ยม
99 222 นางสาวรักชนก แสงผดุง
100 224 นางสาวสตรีรัตน์ อยู่ดี
101 225 นางสาวปทิตตา สมุทรรัตน์
102 226 นางสาวธรรมพร นาครินทร์
103 227 นางสาวสวธา สงเพชร
104 228 นางสาวนิตยา ละลี
105 230 นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข
106 231 นายธีรนิติ มรินนา
107 232 นางสาววันดี สะมะแอ
108 233 นางสาวสมสุรางค์ จี้แสง
109 234 นางสาวนฤมล ศิลพร
110 238 นางสาวอติพร สวัสดิ์สุข
111 239 นางสาวชยุดา ทรัพย์สงวน
112 240 นางสาวนุชนาฎ เทพกฤษณ์
113 242 นางสาวลลิตา นิยมรัตน์
114 245 นางสาวสาวิกา สุขประโคน

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

อ่านแล้ว 1859 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 22:20
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น