เกี่ยวกับสภาวิชาชีพ

เกี่ยวกับสภาวิชาชีพ

เกี่ยวกับสภาวิชาชีพ
     1. องค์กร
          1) ความเป็นมาขององค์กร
          2) วัตถุประสงค์
          3) ตราสัญลักษณ์
          4) อำนาจหน้าที่
          5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     2. คณะกรรมการสภาวิชาชีพ คณะกรรมการจริยธรรม
     3. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
     4. แผนยุทธศาสตร์
     5. แผนปฏิบัติการประจำปี

Read more
ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ

ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ

ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆของสภาวิชาชีพ
     1) บังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
     2) คำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ ๕ /๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ และรับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ
     3) ประกาศคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ และรับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ เรื่อง การรับรองปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๐ (๒)
     4) ประกาศสำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง การเลือกนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่สอง

Read more
งานทะเบียนสมาชิก

งานทะเบียนสมาชิก

งานทะเบียนสมาชิก และการต่ออายุสมาชิก

Read more
มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

Read more
หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม
     1) ผู้มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
     2) ผู้มีประสบการณ์ 5-10ปี
     3) ผู้มีประสบการณ์ 2-5ปี (ยังไม่มี)
     4) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอื่นๆ

Read more
กิจกรรมส่งเสริม

กิจกรรมส่งเสริม

ส่งเสริมการศึกษา อบรม วิจัยในการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์

     สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่สำคัญในการกำกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สร้างเงื่อนไขให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลายและเนื้อหาเหมาะสม ทันสมัยต่อการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน

Read more
รับรองปริญญา

รับรองปริญญา

รับรองปริญญาเพื่อสมัครสมาชิกสภา

คณะอนุประเมินความรู้ได้ประเมินความรู้ และรับรองปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

Read more
การควบคุมมาตรฐาน

การควบคุมมาตรฐาน

การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

Read more
จริยธรรม

จริยธรรม

จริยธรรมการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Read more
วุฒิบัตร

วุฒิบัตร

วุฒิบัตร

การออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

Read more
วันสังคมสงเคราะห์

วันสังคมสงเคราะห์

วันสำคัญสังคมสงเคราะห์

Read more
สังคมสงเคราะห์นานาชาติ

สังคมสงเคราะห์นานาชาติ

ความเคลื่อนไหวงานสังคมสงเคราะห์นานาชาติ

Read more
ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพ

ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพ

ข่าวประชุมกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

Read more
ผลสอบรับใบอนุญาต

ผลสอบรับใบอนุญาต

ประกาศผลสอบรับใบอนุญาต

Read more
ผลสอบสัมภาษณ์(สุนทรียสนทนา) ผู้ปฏิบัติงานก่อน 6/6/56

ผลสอบสัมภาษณ์(สุนทรียสนทนา) ผู้ปฏิบัติงานก่อน 6/6/56

ผลสอบสัมภาษณ์(สุนทรียสนทนา) ผู้ปฏิบัติงานก่อน 6/6/56

Read more
ผลการสอบสัมภาษณ์(ผู้ฝึกปฏิบัติ)

ผลการสอบสัมภาษณ์(ผู้ฝึกปฏิบัติ)

ผลการสอบสัมภาษณ์(ผู้ฝึกปฏิบัติ)

Read more

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ