วิสัยทัศน์ พ.ศ.2556-2559
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ขยายเครือข่ายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมสู่หลักสากล

ร่างพันธกิจ

1)ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ด้านความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงาน ที่มีระบบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางสากล มีการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการทำงานอย่างโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ


2)เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สร้างเงื่อนไขให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่หลากหลายและเนื้อหาเหมาะสม ทันสมัยต่อการทำงาน

3)ควบคุมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่เคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอคติ

4)ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรสภาวิชาชีพ เปิดพื้นที่ของเครือข่ายวิชาชีพผ่านการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

5)ส่งเสริมความสามัคคี พิทักษ์สิทธิและผดุงความเป็นธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่สมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ในด้านขวัญ กำลังใจ และการพัฒนาสถานะทางวิชาชีพ

อ่านแล้ว 3860 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์, 16 มีนาคม 2557 06:11
ให้คะแนนบทความนี้
(2 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น