หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • ตราสภาวิชาชีพ ตราสภาวิชาชีพ องค์กร
  ตราสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1.เป็นรูปฝ่ามือประสานกันบนธงชาติในวงกลม 2.มีชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบวงกลม ความหมาย ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย
 • การต่ออายุใบอนุญาต ความรู้ทั่วไป
    ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต             นับตั้งแต่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาต…
 • การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2559 การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2559 งานทะเบียนสมาชิก
  การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2559    การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ…
 • แผนยุทธศาสตร์สภาวิชาชีพ แผนยุทธศาสตร์สภาวิชาชีพ แผนยุทธศาสตร์
  แผนยุทธศาสตร์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรแต่ด้วยที่งานเร่งด่วนด้านต่างๆเข้ามาให้สภาต้องคิดพิจารณาเฉพาะหน้างานจัดทำแผนยุทธศาสตร์จึงล่าช้า