รายละเอียดการสอบประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ

01 เม.ย. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

รายละเอียดการสอบประเมินความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต

 

          สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดให้มีการประเมินความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 2 วิธี คือ 1. การขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) 2. การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

  1. การขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ เรียกย่อๆ ว่า มสค. ซึ่งวิธีการเข้าสู่ใบประกอบวิชาชีพด้วย มสค.ของผู้ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและขอรับอนุญาตนั้นจะต้องมาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตภายใน 4 ปีตามที่ระบุไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556เท่านั้น หากล่วงเลยไปกว่านี้จะต้องใช้การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

การขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หากท่านที่สนใจจะดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ กรุณาติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100 เบอร์โทรศัพท์ 02-659-6180 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ <<<<<คลิกที่นี่>>>

2. การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและสอบสัมภาษณ์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน (วันเสาร์สุดท้ายของเดือน) 

 การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตใหม่มาสอบภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว 

การสอบข้อเขียน มี 2 วิชาคือ วิชาหลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ รวมจริยธรรม และวิชาการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อสอบจะประกอบด้วยวิชาละ 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือกกรณีผู้สอบข้อเขียนผ่านสามารถเก็บคะแนนได้ตามรายวิชาที่ผ่าน และสอบใหม่หากวิชาใดยังไม่ผ่าน (ภายใน 3 ปี หลังผ่านวิชาแรก) เกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องผ่านร้อยละ60 การดำเนินการต่อหลังการสอบข้อเขียนฯผ่านทั้ง 2 วิชาแล้ว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <<คลิกที่นี่>>

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียน ต้องเป็นสมาชิกสามัญก่อน หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ ให้สมัครสมาชิกสามัญโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.1 เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

 สำหรับผู้ที่บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หมดอายุ ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.2 แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

และหลังจากดำเนินการสมัครสมาชิกสามัญเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อสมัครสอบข้อเขียน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

โดยเอกสาร สวชส.1 สวชส.2 และสวชส.5 สามารถดาวน์โหลดได้ใน link นี้ <<คลิก>>

ตัวอย่างของขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2559 <<<<คลิก>>>>

 

อ่านแล้ว 7816 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560 14:39
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น