จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

schedule

 

หมายเหตุ เอกสารสมัครสมาชิกสามัญ/ต่ออายุสมาชิกสามัญ กับเอกสารสมัครสอบ สามารถส่งมาพร้อมกันได้ และหากท่านส่งเอกสารสมัครสมาชิกฯ/ต่ออายุสมาชิกฯมาแล้วไม่ต้องรอเลขที่สมาชิกสามัญ ให้ส่งเอกสารสมัครสอบมาได้เลย

         

 การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตใหม่มาสอบภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว

          การสอบข้อเขียน มี 2 วิชาคือ วิชาหลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ รวมจริยธรรม และวิชาการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อสอบจะประกอบด้วยวิชาละ 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก

         กรณีผู้สอบข้อเขียนผ่านสามารถเก็บคะแนนได้ตามรายวิชาที่ผ่าน และสอบใหม่หากวิชาใดยังไม่ผ่าน (ภายใน 3 ปี หลังผ่านวิชาแรก) เกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องผ่านร้อยละ 60

         สำหรับผู้เลือกที่จะสอบข้อเขียนเพื่อต่อใบอนุญาต ต้องสอบผ่าน 2 วิชา แล้วนำผลการสอบผ่านข้อเขียนมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์แบบสุนทรียสนทนาอีก

         การดำเนินการต่อหลังการสอบข้อเขียนฯผ่านทั้ง 2 วิชาแล้ว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<<คลิกที่นี่>>

 

การดำเนินการสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ

 

         ผู้ที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียน ต้องเป็นสมาชิกสามัญก่อน หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ ให้สมัครสมาชิกสามัญโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.1 เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          สำหรับผู้ที่บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หมดอายุ ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.2 แบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ เพื่อดำเนินการต่ออายุสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          และหลังจากเป็นสมาชิกสามัญ หรือต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อสมัครสอบข้อเขียน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

        ** โดยเอกสาร สวชส.1 สวชส.2 และสวชส.5 ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี**

          สามารถอ่านกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตครั้งที่ 1/2561 ฉบับเต็ม ได้ที่ <<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>>

         ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 1/2559<<คลิกที่นี่>> 

 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 1

 

เป็นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง โดยผู้ที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 1 เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯได้ที่นี่

 

แบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต

 

เป็นแบบคำขอสำหรับเปลี่ยนใบอนุญาต จาก 1 ปี เป็น 4 ปี สำหรับผู้ที่ถือใบอนุญาต 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. ใบอนุญาตประเภท 1 ระดับ 1 (ผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ก่อน 6 มิถุนายน 2556 และผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง ซึ่งภายหลังได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ซึ่งใบอนุญาตระดับ 2 จะมีอายุ 4 ปี)
  2. ใบอนุญาตประเภท 4 (ผู้ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี จากการผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ ซึ่งภายหลังได้ผ่านการอบรมครั้งที่ 2 แล้ว จึงต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตจากเดิม 1 ปี เพิ่มระยะเวลาอีก 4 ปี รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี)

 

โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือใบอนุญาต 2 กลุ่ม สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตเพื่อเปลี่ยนใบอนุญาตได้ โดยดาวน์โหลดแบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตได้ที่นี่

 

ผู้ที่ต้องการศึกษาประเภทของใบอนุญาตเพิ่มเติม สามารถอ่านประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่

 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ (สืบพยานเด็ก) หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ (สืบพยานเด็ก) หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรต่ออายุการปฏิบัติงาน)

 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 17 ธันวาคม 2560

อบรมระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2560

สถานที่อบรม : ห้อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 5,000 บาท /คน

 

<<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร>>

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

นายศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์ ผู้ประสานงานการรับสมัคร

084-0925763   e-mail: tasw.thailand@gmail.com