จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต
ในการประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด http://bit.ly/2EetYLQ
หมายเหตุ บัตรจะส่งไปถึงท่านตามที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

(หลักสูตร 48 ชม. และ หลักสูตร 60 ช.ม.) รอบที่ 1

 

  • หลักสูตร 48 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2562
  • หลักสูตร 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

 

อบรม ณ ห้อง สค. 102 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

  • หมายเหตุ
  • 1. คุณเจษฎา แตะดู เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่าท่านมีคุณสมบัติเข้าอบรมในหลักสูตร 60 ชั่วโมง ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ในกลุ่มผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมฯ ในกลุ่มหลักสูตร 60 ชั่วโมง
  • 2. จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมครั้งที่ 2 เพิ่มเติม เนื่องจากต้องมีการพิจารณาเอกสารหลักฐานของบางท่านเพิ่มเติมอีก
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ผ่านการฝึกปฏิบัติ) วันที่ 30 เมษายน 2562
2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (กระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา) วันที่ 20 เมษายน 2562
3. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (Case review) วันที่่ 21 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดรายชื่อ http://bit.ly/2Hlx4hQ
การดำเนินการต่อหลังสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว
1. ผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเลย ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต >> http://bit.ly/2EHdRcd
2. ผู้ที่มีใบอนุญาตอายุ 1 ปีอยู่แล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส. 12 แบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเพิ่มอีก 4 ปี >>> http://bit.ly/2EHdRcd **กลุ่มนี้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ต้องยื่นแบบคำขอมาที่สภาวิชาชีพฯ