หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร…
 • การสมัครสมาชิกสามัญ ความรู้ทั่วไป
  การเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์             สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดขั้นตอนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้นั้นต้องดำเนินการดังนี้ 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อนวันที่…
 • มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ หมวดหมู่หลัก
  มาตรฐานการให้บริการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ซึ่งสภายังมิได้กำหนดมาตรฐานดังกล่าวต่อเมื่อสมาคมนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ได้เสนอให้สภาวิชาชีพรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ สภาวิชาชีพได้มอบหมายให้คณะทำงานได้ศึกษาและพิจารณาเบื้องต้นและเมื่อนำผลการพิจารณาเสนอต่อสภาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์…
 • รายชื่อผู้ต่ออายุใบอนุญาต (ข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2559) รายชื่อผู้ต่ออายุใบอนุญาต (ข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2559) งานทะเบียนสมาชิก
               …