ประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

15 ต.ค. 2557 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 กันยายน 2557

ตรวจสอบรายชื่อ...

 

วิชาแนวคิด ทฤษฎีและการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่

     ชื่อและนามสกุล

5710001

 

เรณุกา ทัพเวช

5710002

 

พรรณี สายบุตร

5710004

 

วรรณอนงค์ เปรมานุพันธ์

5710005

 

อานนท์ แสงสี

5710007

 

สันติ แซ่ลี้

5710008

 

อังคณา ณรงค์ฤทธิ์

5710011

 

พรชนก บุญโพธิ์แก้ว

5710012

 

สบันงา พยุหไพบูลย์

5710013

 

นิชนันท์ เนตรสง่า

5710014

 

มัณฑิกา ไวศยดำรง

5710015

 

ภัทราพร เพ็ชรนิล

5710019

 

ปาจรีย์ ศิริกำเนิด

5710021

 

ประภาพร  แก้วศรี

5710023

 

วรนุช ลลิตตาคม

5710026

 

ชนิตา ศรีประดิษฐ์

5710028

 

สุพัศษร อำนาจดี

5710030

 

กัญญาณัฐ บุญเดช

5710039

 

นวลพรรณ ขันทะสีมา

5710040

 

ธันยนันท์ พวงวงศ์ตระกูล

5710041

 

พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร

5710042

 

ณฐพร เยี่ยมฉวี

5710043

 

รัชชา วัฒนกุล

5710044

 

ศิริญญา แมนวงค์

5710050

 

ลัดดาวัลย์ สันเจริญ

5710051

 

วรพร ว่องนุกูลสวัสดิ์

5710052

 

กรศิริ พิกุลทอง

5710053

 

ริณดา นาคพงศ์

5710054

 

อนล ศรีสำราญ

5710055

 

สุนิสา สุขสงเคราะห์

5710056

 

พรนภัส อัศวเย็นใจ

5710059

 

วาสุณีย์ อัศววิภาส

5710061

 

กุลวดี คู่ธรรมจักร

5710063

 

ปริญญาภรณ์ หัตถาพงษ์

5710064

 

อภิญญา จั่นท้วม

5710067

 

กิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์

5710068

 

ธันวา ชมชื่น

5710069

 

ภัทราภรณ์ ชูศรี

5710070

 

อมรพจี อุปมัย

5710071

 

อิสริยา สันติธรรม

5710072

 

วายุรี รอดทิม

5710073

 

ชัชรีย์ จิตติพงศ์

5710075

 

จินตะนา พิมสาร

5710076

 

อภิญญา ศรจันทร์

5710077

 

พิชามญชุ์  ก้อนทอง

5710078

 

สาวิตรี พลทวี

5710084

 

รัชพล ปาลกะวงศ์

5710087

 

อิศรา คันธรักษ์

5710089

 

กรรวี แก้วมณี

5710092

 

ลักษมี มีแก้ว

5710093

 

สุภนิดา จันทร์มูล

5710096

 

อรวรรณ กองขุนราม

5710097

 

อรอนงค์ วรณคุปต์

5710102

 

อรทัย ลีฉลาด

5710103

 

ณัฐวุฒิ จอมศรี

5710106

 

กันยกานต์ เสาประธาน

5710107

 

พิมพ์ขวัญ พันธุมาศ

5710108

 

ณัฐกมล กวงแหวน

5710110

 

สุเทพ ศรีทอง

5710112

 

ศิรดาภรณ์ สุนทรพฤกษ์

5710114

 

ภัทราพร จันทร์เจริญ

5710118

 

ระวีพร บุรินทร์โกษฐ์

5710121

 

ไพรทิพย์ ปัญญาดิลก

5710122

 

ธนะกฤษณ์ ผลเกลี้ยง

5710123

 

ภัทรียา สุวรรณชาตรี

5710125

 

จุฑารัตน์ แสงทอง

5710128

 

วาธิต ธรรมจง

5710131

 

เรวดี  ศรีสุข

5710138

 

นภัสสร พิลาภ

5710140

 

วรรณวิสา ใจใหญ่

5710141

 

ปุณฑริกา  ทับทิมใหม่

5710142

 

นุชนลิน ลีระสันธนะ

5710144

 

นทีรัย จันทร์ปลูก

5710147

 

ประภัสสรา พันธวงค์

5710149

 

สายนที  บุญทา

5710150

 

ปฏิภาณ ฌานะจารี

5710151

 

พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์

5710160

 

พงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์

5710161

 

กนกวรรณ ด้วงเขียว

5710163

 

เมตตา ชูจันทร์

5710168

 

ฐาปณีย์ โชติรัตน์

 

 วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับที่

     ชื่อและนามสกุล

5710001

 

เรณุกา ทัพเวช

5710002

 

พรรณี สายบุตร

5710004

 

วรรณอนงค์ เปรมานุพันธ์

5710005

 

อานนท์ แสงสี

5710007

 

สันติ แซ่ลี้

5710008

 

อังคณา ณรงค์ฤทธิ์

5710010

 

จุฑารักษ์ ศรีนพรม

5710012

 

สบันงา พยุหไพบูลย์

5710013

 

นิชนันท์ เนตรสง่า

5710014

 

มัณฑิกา ไวศยดำรง

5710016

 

ปิยวรรณ ฟักเงิน

5710018

 

อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม

5710023

 

วรนุช ลลิตตาคม

5710032

 

เพ็ญศรี ศรีจันทร์

5710038

 

อารยา ผัดอิน

5710039

 

นวลพรรณ ขันทะสีมา

5710040

 

ธันยนันท์ พวงวงศ์ตระกูล

5710041

 

พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร

5710042

 

ณฐพร เยี่ยมฉวี

5710043

 

รัชชา วัฒนกุล

5710050

 

ลัดดาวัลย์ สันเจริญ

5710051

 

วรพร ว่องนุกูลสวัสดิ์

5710052

 

กรศิริ พิกุลทอง

5710053

 

ริณดา นาคพงศ์

5710055

 

สุนิสา สุขสงเคราะห์

5710057

 

วิไลวรรณ ช่วยมูลมั่ง

5710060

 

อุษณีย์ ถิระภาคเสถียร

5710061

 

กุลวดี คู่ธรรมจักร

5710064

 

อภิญญา จั่นท้วม

5710067

 

กิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์

5710068

 

ธันวา ชมชื่น

5710069

 

ภัทราภรณ์ ชูศรี

5710075

 

จินตะนา พิมสาร

5710077

 

พิชามญชุ์  ก้อนทอง

5710089

 

กรรวี แก้วมณี

5710091

 

ภัควิภา แก้วทอง

5710092

 

ลักษมี มีแก้ว

5710098

 

กัญญาวีร์ สายชลดุจจินดา

5710103

 

ณัฐวุฒิ จอมศรี

5710107

 

พิมพ์ขวัญ พันธุมาศ

5710108

 

ณัฐกมล กวงแหวน

5710110

 

สุเทพ ศรีทอง

5710111

 

วรท รักช่วย

5710114

 

ภัทราพร จันทร์เจริญ

5710118

 

ระวีพร บุรินทร์โกษฐ์

5710121

 

ไพรทิพย์ ปัญญาดิลก

5710122

 

ธนะกฤษณ์ ผลเกลี้ยง

5710123

 

ภัทรียา สุวรรณชาตรี

5710124

 

นิติญา สมศิริ

5710136

 

นพฤทธิ์ บุญชุ่ม

5710141

 

ปุณฑริกา  ทับทิมใหม่

5710142

 

นุชนลิน ลีระสันธนะ

5710144

 

นทีรัย จันทร์ปลูก

5710145

 

ศิราณี เพ็งพันธ์

5710149

 

สายนที  บุญทา

5710151

 

พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์

5710157

 

ปรารถนา อินทวงศ์

5710160

 

พงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์

5710161

 

กนกวรรณ ด้วงเขียว

5710168

 

ฐาปณีย์ โชติรัตน์

 

หลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
ข้อ 1.ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งสองวิชา ที่ทำงานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อยู่แล้วก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ต้องเขียนรายงานเรื่อง “บทเรียนการใช้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงาน” จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 หน้า เพื่อเตรียมนำมาแลกเปลี่ยนในการสอบสัมภาษณ์ โดยแจ้งชื่อ-สกุล และวันเวลาที่ประสงค์จะสอบสัมภาษณ์ ผ่านเวปไซต์สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (www.swpc.or.th) ในวันที่มีการประกาศการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้


ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2557
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2557


ทั้งนี้หากในแต่ละครั้ง มีจำนวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่มากพอสำหรับการจัดกระบวนการกลุ่ม คณะกรรมการจำเป็นต้องจัดให้ท่านเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ในการสอบครั้งถัดไป

ข้อ 2. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งสองวิชา ที่ทำงานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภายหลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากเป็นผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพมาก่อน ต้องผ่านการฝึกทักษะในงานวิชาชีพเป็นเวลา 240 ชั่วโมงในหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ที่ท่านมีความสนใจ หรือในหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ที่ท่านได้ปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน และมีผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเป็นผู้นิเทศงาน จากนั้นให้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน (case review) ส่งให้แก่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ข้อ 3 กรณีผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งสองวิชา มีความประสงค์จะนำผลการสอบไปแสดงต่อหน่วยงานเพื่อขอสมัครงาน ให้ติดต่อขอรับใบรับรองผลการสอบข้อเขียนจากสภาวิชาชีพฯ เพื่อนำไปแสดงต่อหน่วยงานที่รับสมัครสอบ และสามารถแสดงความจำนงขอฝึกงานในหน่วยงานที่ท่านได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานได้ ภายใต้การนิเทศงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตในหน่วยงานนั้น

ข้อ 4 ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถเก็บผลคะแนนไว้เป็นหลักฐานได้ภายใน 3 ปี หากในระยะเวลา 3 ปียังไม่สามารถสอบผ่านในวิชาที่เหลือได้ ท่านจะต้องสอบข้อเขียนใหม่ทั้ง 2 รายวิชา

ข้อ 5 กำหนดการสอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 2/2558


28 กุมภาพันธ์ 2558 สอบข้อเขียนครั้งที่ 1/2558
26 กันยายน 2558 สอบข้อเขียนครั้งที่ 2/2558

อ่านแล้ว 7473 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 22:27
ให้คะแนนบทความนี้
(4 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ