การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่2/2558

16 ก.ค. 2558 นำขึ้นเว็บ โดย
  • การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตใหม่มาสอบภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
  • การสอบข้อเขียน มี 2 วิชาคือ แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ รวมจริยธรรม และวิชาการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อสอบจะประกอบด้วยวิชาละ 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก
  • กรณีผู้สอบข้อเขียนผ่านสามารถเก็บคะแนนได้ตามรายวิชาที่ผ่าน และสอบใหม่หากวิชาใดยังไม่ผ่าน เกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องผ่านร้อยละ 60
  • ผลการสอบข้อเขียนมีอายุ 3 ปี

           การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 จะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานที่มีนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเป็นผู้นิเทศงาน จำนวน 240 ชั่วโมง เพื่อประเมินความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสบการณ์และความพร้อมมากขึ้น หรือหากทำงานในหน่วยงานใดอยู่แล้วก็สามารถฝึกงานในหน่วยงานนั้นได้ โดยต้องมีผู้นิเทศงานที่มีคุณสมบัติข้างต้น

         ผู้ที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียน ต้องสมัครเป็นสมาชิกสามัญก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.1 เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          สำหรับผู้ที่บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หมดอายุ ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.2 แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          และหลังจากดำเนินการสมัครสมาชิกสามัญเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อสมัครสอบข้อเขียน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

         โดยเอกสาร สวชส.1 สวชส.2 และสวชส.5 สามารถดาวน์โหลดได้ใน link นี้ http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/4-request-form

          สามารถอ่านกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตครั้งที่ 2/2558 ฉบับเต็ม ได้ที่ http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/2-doc-member?download=58:swpc-licensetest-date-2-58

         ขอบเขตเนื้อหาในการสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ ปี 2557 ค่ะ (สำหรับปี 2558 โปรดรอคณะกรรมการประชุมและออกเป็นขอบเขตอีกครั้งค่ะ) http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/1-doc-general?download=30:swpc-testing-scope

อ่านแล้ว 6413 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558 12:42
ให้คะแนนบทความนี้
(2 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ