การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ
  2. ผ่านการประเมินความรู้ (การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)) หรือ การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต (สวชส.4) ดาวน์โหลดที่นี่
  2. รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28
  4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาผลการประเมินความรู้ (สำเนารับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ นักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) หรือ สำเนาใบรับรองผลการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาการโอนเงินผ่านธนาคาร

 

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

          ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีดังนี้

1.     ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,000 บาท

2.     ค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 30 บาท

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

          ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกสามัญ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต (แผนภูมิที่ 3)

การขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และ (แผนภูมิที่ 4) การขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป (แผนภูมิที่ 5) มีดังนี้

 

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

แผนภูมิที่ 3ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

 

 

 

2. การขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556

 

แผนภูมิที่ 4

 

การขนทะเบยนกอน060656

 

หมายเหตุ * หมายถึงเลือกสอบข้อเขียนหรือสอบมสค. อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

3. การขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

แผนภูมิที่ 5

 

 

อ่านแล้ว 13499 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2559 10:40
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น