ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

 

          นับตั้งแต่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องและวิธีการเก็บหน่วยคะแนน เพื่อการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (ดาวน์โหลด) เมื่อปี 2560 และประกาศสภาวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทและอายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (ดาวน์โหลด)

 

การต่ออายุใบอนุญาตฯจึงใช้วิธีการที่เรียกว่า “การศึกษาต่อเนื่อง” (ดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาต่อเนื่อง) ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมและวิธีการเก็บสะสมคะแนนได้ดังนี้

 

การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 50 หน่วยคะแนน ภายใน 5 ปี

1. การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ

2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ

3. หลักสูตรการศึกษา การเพิ่มพูนความรู้ หรือหลักสูตรอบรมสังคมสงเคราะห์ระยะสั้น

4. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ระดับบัณฑิตศึกษา

5. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์สาขาวิชาต่างๆ/วุฒิบัตร

 

หลักเกณฑ์การเก็บหน่วยคะแนน

 

หน่วยคะแนนสะสมระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ต่อใบอนุญาตจนถึงใบอนุญาตหมดอายุ หน่วยคะแนนสะสมใช้ต่ออายุได้ครั้งเดียว

1. ความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทักษะ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 30 หน่วยคะแนน

2. ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยคะแนน

3. ความรู้เพื่อการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์ 10 หน่วยคะแนน

 

ผู้ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องตามรายละเอียดในคู่มือการศึกษาต่อเนื่อง แต่หากเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นเอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ให้ดำเนินการดังนี้ และส่งเอกสารมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

โดยแนบหลักฐานดังนี้

1. กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต >>>ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

2. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ รูป

3. สำเนาหลักฐานการผ่านกระบวนการต่ออายุใบประกอบครั้งที่สอง หลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (ยกเว้นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1,000 บาท โดยโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-015-5825 ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ

 

ขั้นตอนหลังจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้รับเอกสารแล้ว

1. สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนของเอกสารเพื่ออนุมัติการต่อใบอนุญาตจากกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ใช้ระยะเวลา 2 เดือน)

2. ดำเนินการปรับแก้ฐานข้อมูลสมาชิกสามัญและใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และจัดทำบัตรและส่งบัตรให้แก่ผู้ยื่นต่อบัตร (ใช้ระยะเวลา 1 เดือน)

 

           ทั้งนี้การต่อใบประกอบวิชาชีพให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ 6 เดือนก่อนหมดอายุใบอนุญาต และไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุ

 

อ่านแล้ว 6683 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 07 กันยายน 2561 16:55
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น