สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

หมวด: เกี่ยวกับเรา เผยแพร่เมื่อ 06 มีนาคม 2557
นำขึ้นเว็บ โดย อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ ฮิต: 16207

เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพ ที่เคารพรัก

      สภาวิชาชีพของเราได้ดำเนินการตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นเวลาประมาณ 11 เดือน เราได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่านวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กรุณารับเป็นนายกสภาคนแรกตามมาตรา 48 และได้ผลักดันให้การทำงานระหว่างการเปิดสภาชุดแรกอย่างเป็นทางการ เป็นไปได้อย่างครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ โดยมีที่ปรึกษา 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . นายชินชัย ชี้เจริญ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน และร่วมสานต่องานสภาวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

      โอกาสนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกจำนวนมากที่ได้ผ่านการเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตรุ่นแรกของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าต่างๆของสภาวิชาชีพของเรา ดังนี้

      1.สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีสมาชิกสามัญจำนวน 832 คน ในจำนวนดังกล่าวมีผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้วเป็นจำนวน 628 คน เราทราบว่าทุกท่านรอให้สภาวิชาชีพออกหนังสือรับรองการเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต บัตรประจำตัว(บัตรสมาชิกและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต)และใบอนุญาต เนื่องจากการดำเนินงานก่อนหน้านี้มีความผิดพลาดของระบบการพิมพ์ ทำให้ล่าช้า และต้องจัดพิมพ์ใหม่ทั้งหมด คาดว่าระบบการพิมพ์เอกสารจะแล้วเสร็จและส่งได้ถึงมือท่านภายในเดือนธันวาคม 2556 ในนามสภาวิชาชีพฯ ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

      2.สรุปจำนวนสมาชิกสามัญและผู้ขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต แยกตามสังกัด ได้แก่

กระทรวงต้นสังกัด

สมาชิกสามัญ

การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

130

71

2.กระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร(สายการแพทย์)

2.1 สำนักอนามัย

2.2 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

2.3 โรงพยาบาลในภูมิภาค

418

 

80

 169

 161

332

 

62

 128

 134

3.กระทรวงยุติธรรม

150

127

4.กระทรวงมหาดไทย

-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

8

 

8

5.กรุงเทพมหานคร

-สำนักพัฒนาสังคม กทม.

 

3

 

1

6.มหาวิทยาลัย

43

33

7.มูลนิธิ/สมาคม/องค์กรนิติบุคคล/องค์กรเอกชน

47

39

8.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด / สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด

13

5

9.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล)

13

7

10.ผู้เกษียณราชการ / นักวิชาการอิสระ /ไม่ระบุสังกัด

7

5

รวมยอดสุทธิ

832

628

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำรวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

      3.ภารกิจของสภาวิชาชีพฯในปีนี้ มีเป้าหมายในการนำนักสังคมสงเคราะห์เข้าสู่ระบบวิชาชีพตามกฎหมายประมาณ 500-800 คน ประกอบด้วย 
             3.1 นักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน (มสค.) แล้วและรอการเข้าสู่   การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

             3.2 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

             3.3 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 5-10 ปี ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 200 ชั่วโมง
             3.4 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 2-5 ปี ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 450 ชั่วโมง

             3.5 ผู้บริหารหน่วยงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ระดับ 10 เพราะเป็นผู้ดูแลควบคุมนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพโดยตรง และนักวิชาการสายสังคมสงเคราะห์ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมายและต้องเป็นผู้นิเทศการฝึกภาคปฏิบัติตามกฎหมาย

      4.การเตรียมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสังคมสงเคราะห์ ตามพ.ร.บ.วิชาชีพ มาตรา 28 เช่น นักสังคมสงเคราะห์ตาม ป.วิอาญา (การสืบพยานเด็ก) และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

      5.การเตรียมการจัดระบบการสอบใบอนุญาตด้วยชุดข้อสอบที่มีมาตรฐานตามหลักสากล และเป็นการพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ให้สนใจแสวงหาความรู้ในงานอย่างต่อเนื่อง

       นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประสานกับสำนักงาน กพ. และกระทรวงต่างๆที่เป็นต้นสังกัดนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตในด้านการพัฒนาสถานะตำแหน่งในงาน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย

      ในโอกาสนี้ขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพฯทุกท่าน ต่างให้ความร่วมมือและช่วยกันผลักดันงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะฝ่ายของเลขาธิการ ผศ.โสภา อ่อนโอภาส ที่ต้องทำงานในรายละเอียดของเอกสารจำนวนมาก การเตรียมการอบรม การจัดระบบข้อมูล และเตรียมการสื่อสารกลับไปยังพี่น้องสมาชิกทุกท่าน งานของพวกเราในระยะเริ่มต้นอาจยังไม่รวดเร็วและคล่องตัวนักจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำงานและงบประมาณ แต่ทุกคนใจเต็มร้อยซึ่งต้องขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง

      จากนี้ไปเราคงส่งข่าวมาถึงเพื่อนพี่น้องอีกเป็นระยะ และหวังว่าสภาวิชาชีพจะเป็นศูนย์กลางของการประสานให้เราได้รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาวิชาชีพและงานให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพในการรับใช้ประชาชนตามเจตจำนงของวิชาชีพของพวกเรา

 

      อภิญญา เวชยชัย

      นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

      20 พฤศจิกายน 2556

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ