สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์


ครั้งที่
1/2563

วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%

จำนวน

ร้อยละ

ผ่าน

97

48.0%

ไม่ผ่าน

105

52.0%

รวม

202

100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=

58.76

สูงสุด=

83.00

ต่ำสุด=

38.00

Median=

59.00

Mode=

62.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

1

3

นางสาวพรศิริ วงศ์สุวรรณ

2

9

นางสาวกัลย์สุดา กุลชาติ

3

13

นางสาวสุพรรณี แสงสีงาม

4

14

นางสาวพรปวีณ์ เกียรติกุล

5

18

นายกิตติพงษ์ บัวเงิน

6

20

นางสาวอรทัย บุญธรรม

7

21

นางสาวณัฐวดี ลุนสำโรง

8

23

ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ชัยวงค์

9

24

นางสาวปรารถนา ชัยมงคล

10

26

นางยลาลิน วิเศษศาสน์

11

27

นางสาวชลิตา ยังปากน้ำ

12

35

นางสาวเพ็ญพร อ่อนสงฆ์

13

36

นางสาวชนิภา โชควังทอง

14

37

นางสาวมธุรส ธีระวิทยเลิศ

15

41

นางสาวรุ่งนภา สังข์กูล

16

42

นางสาวชมพูนุช สุดเต

17

44

นายชาคริต ขำเพชร

18

45

นายจักราธร สิงหาทอ

19

46

นางสาวธาริกุล วัฒนาธร

20

49

นายดำรงศิลป์ เป็งใจ

21

50

นางสาวนิธิมา พิโสรมย์

22

58

นางสาวกนกวรรณ รักก้อน

23

62

นางสาววัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม

24

70

นางสาวจินต์จุฑา แท่นบัติ

25

72

นางสาวณัฐริกา กองทอง

26

76

นางสาวปรียาภรณ์ บุญเลิศ

27

85

นางสาวณัฎฐ์ณิชา สมุทรลอยวน

28

86

นางสาวอรวรรณ อยู่หนูสิงห์

29

88

นางสาวกัธิกา โอ่งวัน

30

90

นางสาวเฉลิมขวัญ อุ่นหล้า

31

91

นางสาวปาริฉัตร ธนบัตร

32

92

นางสาวอิงกมล กำเนิดศรี

33

95

นางสาวกิตติยา ทองสวัสดิ์

34

96

นางสาวพิมพ์พิชฎา นิพนธ์สวัสดิ์

35

98

นางสาวอกนิษฐ์ ต๊ะดิ

36

100

นางสาวพิมพ์ชนก จีนเมือง

37

101

นางอรนงค์ ชูลำภู

38

103

นางสาวจันทร์วดี ป้อมหิน

39

105

นางสาวทิพย์ธารี ธวัชวะชุม

40

106

นางสาวลาวัลย์ การอรชัย

41

108

นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ

42

109

นางสาวปิยนุช ศิลปะสนธยานนท์

43

113

นางสาวสุพิชญา ธาราพรหม

44

114

นางสาวขนิษฐา วนากรรเพชร

45

116

นายเฉลิมวุฒิ สังสดี

46

117

นางสาวปิยาภัทร เชิงฉลาด

47

120

นางสาวพัชริกา ชยสิทธิภัทร

48

122

นางสาวณัฐชยา บวรศักดิ์สิริกุล

49

124

นางสาวแพรพลอย แก่นสารี

50

125

นางสาวจีรวรรณ ไชยชนะ

51

127

นางสาวมาลิษา โฉสูงเนิน

52

128

นางสาวธมลวรรณ โคตรประทุม

53

131

นางสาวชนกกานต์ ล่องลอย

54

132

นางสาวฐาปณี ฉิมชาญเวช

55

138

นางสาวจินตนา แก้วโก๋

56

139

นางสาวอิสริยะ ทับกุญชร

57

140

นางสาวดวงใจ ดูเบ

58

144

นางสาวจีรารัตน์ จงรักษ์

59

145

นางสาวเพชรแท้ ทองบัว

60

146

นางสาวปณัฏฎา แดงปุ่น

61

153

นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล

62

158

นายวิชัย ปันเถื่อน

63

159

นางวรัญญู อาชวากร

64

160

นางสาวพัชรากร นาทิเลศ

65

162

นางสาวนุชรีย์ สยามพันธ์

66

163

นางสาวอลิสา สุวี

67

167

นางสาวมนัสนันท์ ถาวรายุศม์

68

169

นางสาววรรณวิภา โพธิ์ประสิทธิ์

69

172

นายกิติกานต์ กิติวงศ์

70

173

นางสาวนันฐิมา เจริญสุข

71

174

นางสาวใจแก้ว แซ่จ๋าว

72

175

นางสาวอำพร ศิริคชลักษณ์

73

176

นางสาวชนิสรา กัณหา

74

177

นางสาวภัทรปภา พิมพ์แสง

75

178

นางสาวพิชญาภา สุวรรณธาดา

76

179

นางสรัญญา สิงห์สถิตย์

77

180

นางสุรีย์รัตน์ วิริยะชัยกิจ

78

182

นางสาวรุสละห์ แวอาลี

79

183

นายบุญลือ ราชกิจ

80

185

นายธนวัฒน์ น้อยวิจิตร

81

187

นางสาวพนิดา ผาสุข

82

188

นางสาวพิจิตรา เตพิน

83

189

นางสาวเจนจิรา กิจประเทือง

84

190

นายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์

85

191

นายสุขสันต์ เจริญสุวรรณ

86

194

นายอภินันท์ อินบุญนะ

87

196

นายกฤตเมธ สันนดีกุล

88

198

นางสาวนันทนา นามวงษ์

89

199

นางสาวรูรียะ ดอเลาะ

90

200

นางสาวอารียา เฟื่องฟอง

91

202

นางสาวสุธาสินี อิ่มสมบัติ

92

205

นางสาวอภิชญามังคลา

93

207

นางสาวศิริประภา แก้วตัน

94

208

นางสาวนุชนาฎ เทพกฤษณ์

95

209

นางสาวสุพัตรา ไพเราะ

96

215

นางสาวสิรินยา ม้าแก้ว

97

218

นางชุตินธร ดาวกระจาย

 


สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์


ครั้งที่
1/2563

วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%

จำนวน

ร้อยละ

ผ่าน

69

49.3%

ไม่ผ่าน

71

50.7%

รวม

140

100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=

58.99

สูงสุด=

79.00

ต่ำสุด=

38.00

Median=

59.00

Mode=

58.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

1

1

นางสาวกชกร แก่นบุญ

2

9

นางสาวกัลย์สุดา กุลชาติ

3

13

นางสาวสุพรรณี แสงสีงาม

4

14

นางสาวพรปวีณ์ เกียรติกุล

5

21

นางสาวณัฐวดี ลุนสำโรง

6

23

ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ชัยวงค์

7

35

นางสาวเพ็ญพร อ่อนสงฆ์

8

45

นายจักราธร สิงหาทอ

9

49

นายดำรงศิลป์ เป็งใจ

10

62

นางสาววัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม

11

72

นางสาวณัฐริกา กองทอง

12

75

นางสาวนูรีฮัน สาและ

13

85

นางสาวณัฎฐ์ณิชา สมุทรลอยวน

14

86

นางสาวอรวรรณ อยู่หนูสิงห์

15

87

นางสาววารุณี โรจนสมศักดิ์

16

88

นางสาวกัธิกา โอ่งวัน

17

90

นางสาวเฉลิมขวัญ อุ่นหล้า

18

91

นางสาวปาริฉัตร ธนบัตร

19

94

นางสาวเสาวลักษณ์ ตรีไทย

20

95

นางสาวกิตติยา ทองสวัสดิ์

21

96

นางสาวพิมพ์พิชฎา นิพนธ์สวัสดิ์

22

98

นางสาวอกนิษฐ์ ต๊ะดิ

23

100

นางสาวพิมพ์ชนก จีนเมือง

24

102

นางสาวซุกัยนะห์ มามุ

25

106

นางสาวลาวัลย์ การอรชัย

26

108

นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ

27

109

นางสาวปิยนุช ศิลปะสนธยานนท์

28

116

นายเฉลิมวุฒิ สังสดี

29

117

นางสาวปิยาภัทร เชิงฉลาด

30

120

นางสาวพัชริกา ชยสิทธิภัทร

31

122

นางสาวณัฐชยา บวรศักดิ์สิริกุล

32

124

นางสาวแพรพลอย แก่นสารี

33

125

นางสาวจีรวรรณ ไชยชนะ

34

128

นางสาวธมลวรรณ โคตรประทุม

35

133

นางสาววราภรณ์ สุขทุม

36

138

นางสาวจินตนา แก้วโก๋

37

140

นางสาวดวงใจ ดูเบ

38

143

นายวฤทธิ์ ชูกระชั้น

39

146

นางสาวปณัฏฎา แดงปุ่น

40

148

นายธีระภรณ์ อ่อนสุข

41

153

นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล

42

154

นางสาวศศิธร สรฤทธิ์

43

163

นางสาวอลิสา สุวี

44

165

นางสาวขวัญนภา ตุดดำ

45

166

นายอภินันท์ นภาภรณ์

46

167

นางสาวมนัสนันท์ ถาวรายุศม์

47

169

นางสาววรรณวิภา โพธิ์ประสิทธิ์

48

171

นางสาวกมลพร ทายะพิทักษ์

49

172

นายกิติกานต์ กิติวงศ์

50

173

นางสาวนันฐิมา เจริญสุข

51

174

นางสาวใจแก้ว แซ่จ๋าว

52

175

นางสาวอำพร ศิริคชลักษณ์

53

176

นางสาวชนิสรา กัณหา

54

177

นางสาวภัทรปภา พิมพ์แสง

55

178

นางสาวพิชญาภา สุวรรณธาดา

56

179

นางสรัญญา สิงห์สถิตย์

57

180

นางสุรีย์รัตน์ วิริยะชัยกิจ

58

183

นายบุญลือ ราชกิจ

59

185

นายธนวัฒน์ น้อยวิจิตร

60

187

นางสาวพนิดา ผาสุข

61

189

นางสาวเจนจิรา กิจประเทือง

62

191

นายสุขสันต์ เจริญสุวรรณ

63

196

นายกฤตเมธ สันนดีกุล

64

199

นางสาวรูรียะ ดอเลาะ

65

200

นางสาวอารียา เฟื่องฟอง

66

202

นางสาวสุธาสินี อิ่มสมบัติ

67

203

นางสาวเกศรินทร์ ปริญญา

68

209

นางสาวสุพัตรา ไพเราะ

69

211

นางสาวศิรินภา ต๊ะมูล

อ่านแล้ว 968 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:27
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น